મંગળવાર, 28 જૂન, 2022

તા.૨૬-૦૬-૨૦૨૨ ની સાધારણ સભા ની બોનસ ભેટ ડબ્બલ બેડ ચાદર અને ઓશીકાના કવર બે

[૧]  તા.૦૧-૦૭-૨૦૨૨ થી  મંડળીના બચત ખાતામાં વણ વપરાયેલ બચત જમા  ન રહે તે  માટે  સભાસદ જે કરજ ધિરાણ લેશે તેના વ્યાજ દર ૧૨% ની જગ્યાએ ૧૦.૮૦ %  રાખવાનું સર્વાનુમતે નક્કી કરવામાં આવે છે. 

[૨]  તા.૦૧-૦૭-૨૦૨૨ થી  મંડળી  ૧૦.૦૦% ની જગ્યાએ ૯.૬૦ % ના દરે સ્વીકારવામાં આવશે .. 

[૩] વર્ષ - ૨૦૨૨ માં મંડળીના સભ્યોને  બોનસ ભેટમાં  ડબ્બલ બેડ ચાદર  અને ઓશીકાના કવર બે  આપવામાં આવેલ છે. 


[૪]  વર્ષ - ૨૦૨૧ માં મંડળીના સભ્યોને  બોનસ ભેટમાં પાંચ લાખનો   અકસ્માત  વીમો લેવામાં   આવેલ  હતો [૫] .વર્ષ - ૨૦૨૦ માં મંડળીના સભ્યોને  બોનસ ભેટમાં બ્લેક કલરની કાપડની બેંગ   આપવામાં    આવેલ  હતી
 .. 

 [૫] .વર્ષ - ૨૦૨૦ માં મંડળીના સભ્યોને  બોનસ ભેટમાં બ્લેક કલરની કાપડની બેંગ   આપવામાં    આવેલ  હતી
 .. 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો