સભ્ય ફોર્મ


 મંડળી માં જોડાવા માટે ભરવાનું ફોર્મ (પ્રવેશ ફોર્મ)

સભાસદ થવા માટેની અરજી ફોર્મ માટે ઉપર અથવા નીચેની ની લિંક પર ક્લિક કરો

Nava Membar mat form 

(૧). બાયોડેટા ફોર્મ સાથે જોડવું.
(૨).તાજેતરનાબેફોટાસાથેરાખવા. 
(૩).પાન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ, ચુંટણી કાર્ડ અને રેશન કાર્ડની ઝેરોક્ષ નકલ સામેલ રાખવી. 
(૪).દર માસે મંડળીની માસીક બચત દર મહિનાની ૧૦ તારીખ પહેલાં જમા કરાવવાની બાંહેધરી.
(૫) સભ્ય બન્યા પછી પ્રથમ છ માસ સુધી ધિરાન નહી માગવાની બાંહેધરી.
ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો