હિસાબ

સુચિત ડીસા તાલુકાની અનુદાનીત શાળાઓના કર્મચારીઓની બચત, ધિરાણ અને ગ્રાહક સહકારી  મંડળી લિ.,ડીસા તા.-ડીસા ની તા ૧-૦૪-૨૦૧૪ થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૬ સુધીની તારીજ
ક્રમ
ખાતાનું નામ
જમા
ઉધાર
શેર ભંડોળ
52000

દાખલ ફી
260

સ્ટેશનરી ખર્ચ

૨૭૪
બેંક પ્રાયોઝ ખાતે
૧.ધી.બ.જી.મ.સહ.બેં.લી.ડીસા ખાતે______________
૨. દેના બેંક ડીસા ખાતે _ ૫૦૩૯૭


૫૦૩૯૭
અનામત ખાતે


વ્યાજ આવક
૪૯૭

અન્ય .....બંધ સિલક

૨૦૮૬

સરવાળો .......................
૫૨૭૫૭
૫૨૭૫૭

નફા –નુકશાન ખાતુ
આવક        ૫૨૯૫૭                                                   જાવક
ચાલુ ખોટ  = _____________                              સ્ટેશનરી ખર્ચ =______૨૭૪                                            

               _________________                                       _______________--
તા.૩૧-૩-૨૦૧૫-૬ ના રોજનું સરવૈયું
દેવુ                                                        પુંજી
શેરભંડોળ =        52000                        દેના બેંક ડીસા ખાતે =      ૫૦૩૯૭
દાખલ ફી =            260                                       ચાલુ ખોટ=
અનામત=             00                           બંધ સિલક= ______૨૦૮૬

સ્થળ= ડીસા                                                             મુખ્ય પ્રાયોજક
તારીખ= ૩૧-૦૩-૨૦૧૬                                સુચિત ધી ડીસા તાલુકાની અનુદાનીત શાળાઓના 
                                                             કર્મચારીઓની બચત ,ધિરાણ અને ગ્રાહક સહકારી સુચિત ડીસા તાલુકાની અનુદાનીત શાળાઓના કર્મચારીઓની બચત, ધિરાણ અને ગ્રાહક સહકારી  મંડળી લિ.,ડીસા તા.-ડીસા ની તા ૧-૦૪-૨૦૧૫ થી તા. ૧૧-૦૧-૨૦૧૬ સુધીની તારીજ
ક્રમ
ખાતાનું નામ
જમા
ઉધાર
શેર ભંડોળ
52000

દાખલ ફી
260

સ્ટેશનરી ખર્ચ

274
બેંક પ્રાયોઝ ખાતે
૧.ધી.બ.જી.મ.સહ.બેં.લી.ડીસા ખાતે______________
૨. દેના બેંક ડીસા ખાતે _ 50005


50000
અનામત ખાતે


બંધ સિલક

1952
અન્ય .....સરવાળો .......................
52260
52260
                                નફા –નુકશાન ખાતુ
આવક                                                                 જાવક
ચાલુ ખોટ  = _____________                              સ્ટેશનરી ખર્ચ =_________________                                             

               _________________                                       _______________-- 
             તા.૧૧-0૧-૨૦૧૬ ના રોજનું સરવૈયુ 
 દેવું                                       પુંજી
શેરભંડોળ =        52000                        દેના બેંક ડીસા ખાતે =      50000
દાખલ ફી =            260                                       ચાલુ ખોટ=
અનામત=             00                                          બંધ સિલક=     1952

સ્થળ= ડીસા                                                             મુખ્ય પ્રાયોજક
તારીખ= ૧૧-૦૧૧૨-૨૦૧૬                                સુચિત ધી ડીસા તાલુકાની અનુદાનીત શાળાઓના 
                                                        કર્મચારીઓની બચત ,ધિરાણ અને ગ્રાહક સહકારી 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો