બુધવાર, 29 જૂન, 2022

મંડળીના સભાસદોને ફાળવેલ શેર ડિવિડન્ડ તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૨


ફરજીયાત બચત પરનું વ્યાજ તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૨

 

મંડળીનું ધિરાણ - તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૨


 

શેર ડિવિડન્ડની રકમ

 [૧] દરેક સભાસદ મિત્રોએ પોતાની બોનસ ભેટ તા.૦૫-૦૭-૨૦૨૨ સુધીમાં મંડળીના કર્મચારી શ્રી ગૌતમભાઈનો સંપર્ક કરી ને અવશ્ય મેળવી લેવી ..
[૨] બોનસ ભેટ મેળવતી વખતે જે મિત્રો પાસે રૂપિયા ૧૦૦૦ કરતાં વધુ શેર  છે. તેઓએ તેમને મળવાપાત્ર શેર ડિવિડન્ડની  રકમ પણ રોકડમાં પણ તેમની પાસેથી મેળવી લેવી.

[૩] મંડળીના બધા જ સભાસદ મિત્રોને વિનંતી કે આપના  ફરજીયાત બચત , લોન અને શેર ના  ખાતાની ચકાસણી કરી માહિતી મેળવી લેવી તથા ફરેલ રકમોની માસવાર પાવતીઓ પણ મેળવી લેવી..  
[૪]  તા.૦૧-૦૭-૨૦૨૨ થી  મંડળીના બચત ખાતામાં વણ વપરાયેલ બચત જમા  ન રહે તે  માટે  સભાસદ જે કરજ ધિરાણ લેશે તેના વ્યાજ દર ૧૨% ની જગ્યાએ ૧૦.૮૦ %   અને ફિક્સ ડિપોઝીટ પર વ્યાજનો દર ૧૦ % ની જગ્યાએ ૯.૬૦ %  સર્વાનુમતે નક્કી કરવામાં આવે છે જેની દરેક સભાસદ મિત્રોએ નોંધ લેવી.

મંગળવાર, 28 જૂન, 2022

તા.૨૬-૦૬-૨૦૨૨ ની સાધારણ સભા ની બોનસ ભેટ ડબ્બલ બેડ ચાદર અને ઓશીકાના કવર બે

[૧]  તા.૦૧-૦૭-૨૦૨૨ થી  મંડળીના બચત ખાતામાં વણ વપરાયેલ બચત જમા  ન રહે તે  માટે  સભાસદ જે કરજ ધિરાણ લેશે તેના વ્યાજ દર ૧૨% ની જગ્યાએ ૧૦.૮૦ %  રાખવાનું સર્વાનુમતે નક્કી કરવામાં આવે છે. 

[૨]  તા.૦૧-૦૭-૨૦૨૨ થી  મંડળી  ૧૦.૦૦% ની જગ્યાએ ૯.૬૦ % ના દરે સ્વીકારવામાં આવશે .. 

[૩] વર્ષ - ૨૦૨૨ માં મંડળીના સભ્યોને  બોનસ ભેટમાં  ડબ્બલ બેડ ચાદર  અને ઓશીકાના કવર બે  આપવામાં આવેલ છે. 


[૪]  વર્ષ - ૨૦૨૧ માં મંડળીના સભ્યોને  બોનસ ભેટમાં પાંચ લાખનો   અકસ્માત  વીમો લેવામાં   આવેલ  હતો [૫] .વર્ષ - ૨૦૨૦ માં મંડળીના સભ્યોને  બોનસ ભેટમાં બ્લેક કલરની કાપડની બેંગ   આપવામાં    આવેલ  હતી
 .. 

 [૫] .વર્ષ - ૨૦૨૦ માં મંડળીના સભ્યોને  બોનસ ભેટમાં બ્લેક કલરની કાપડની બેંગ   આપવામાં    આવેલ  હતી
 ..