બુધવાર, 7 જુલાઈ, 2021

મંડળી ધિરાણ વર્ષ- ૨૦૨૧-૨૦૨૨

મંડળીમાંથી લોન ધિરાણ  લેનાર સભાસદોની યાદી૨૦૨૧-૨૦૨૨

ક્રમ

સભ્ય નંબર

નામ

લોન તારીખ

લોનની રકમ

હપ્તાની સંખ્યા

લોન પુરી થવાની તારીખ

નોંધ

૦૩

શ્રી હિમાશુભાઈ બાલકૃષ્ણ સુતરીયા

૧૭/૦૪/૨૦૨૧

૩૦૦૦૦૦

૨૪

૧૭/૦૪/૨૦૨૪

 

૧૩૯

શ્રી મથુરભાઈ તેજાભાઈ પરમાર

૨૦/૦૪/૨૦૨૧

૨૦૦૦૦૦

૩૬

૨૦/૦૪/૨૦૨૪

 

૧૪૬

શ્રી ગણપતભાઈ કુરશીભાઈ ઓડ

૧૧/૦૫/૨૦૨૧

૨૦૦૦૦૦

૩૬

૧૧/૦૫/૨૦૨૪  

 

૧૩૭

શ્રી કરશનભાઈ પનાજી રાજપુત

૧૯/૦૫/૨૦૨૧

૨૫૦૦૦૦

૩૬

૧૯/૦૫/૨૦૨૪

 

૨૪

શ્રી ચંદ્રવદન પુનમાજી  ચૌધરી

૧૪/૦૬/૨૦૨૧

૪૨૫૦૦૦

૩૬

૧૪/૦૬/૨૦૨૪

 

૧૪૪

શ્રી ભરતભાઈ મનજીભાઈ જાદવ

૧૪/૦૬/૨૦૨૧       

૧૦૦૦૦૦

૩૬

૧૪/૦૬/૨૦૨૪

 

૫૨

શ્રી મહેશભાઈ વિશ્વનાથ વ્યાસ

૧૮/૦૬/૨૦૨૧

૩૧૫૦૦૦

૩૬

૧૮/૦૬/૨૦૨૪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


મંડળી ધિરાન ૧૫ જુનની સ્થિતીએ


 

શનિવાર, 26 જૂન, 2021

બુધવાર, 23 જૂન, 2021

મંડળીનો વાર્ષિક અહેવાલ - ૨૦૨૧


મંડળીનો વાર્ષિક અહેવાલ વર્ષ ૨૦૨૦-૨૦૨૧  Namaste!

Scheduled Meeting Url:

https://saynamaste.in/share/599-8011-394/7fzktr

Meeting ID:599-8011-394

Code: 7fzktr

Meeting Date:Jun 26, 2021

Time: 11:00 AM

To download the Say Namaste Video Conferencing app on your phone:

Android Google Play Store: https://bit.ly/2X4qHqO

iOS Apple App Store: https://apple.co/2LZRNtZ

મંગળવાર, 15 જૂન, 2021

મંડળીની વાર્ષિક સાધારણ સભા

 દોસ્તો, આપની બચત અને લોન ના હપ્તો ભર્યા બદલની ગત નાણાંકીય વર્ષની પાવતીઓ મંડળીના કાર્યાલય ખાતેથી  વાર્ષિક સાધારણ સભાની બેઠક પહેલાં સવારે 10.00 થી 12.00 સુધીમાં મેળવી લેવી. અને  તેની ચકાસણી કરી બરોબર છે. કે નહીં તે તપાસી લેવું. 

આ માસમાં પ્રવર્તમાન કાર્યાલય ખાતે મંડળીની સાધારણ સભા તા.26-06-2021 ને શનિવારે સવારે 11.30 કલાકે રાખેલ છે. તો મંડળીના સદસ્ય મિત્રોને હાજર રહેવા વિનંતી છે.