ધિરાણ મેળવવા માટે ફોર્મલોન મેળવવાની અરજી સાથેના  આધાર પુરાવા

(1) કરજ લેનારના બે ફોટા 

(2) સહી કરેલ ચેક-૧૦  જે બેંકમાં પગાર થતો હોય /આધાર કાર્ડ/રેશનકાર્ડ/ચંટણી કાર્ડ    

(3) પગાર ખાતાની પાસ બુકની  ઝેરોક્ષ .

(4) કરજદારનું મુખત્યાર નામું  

(5) જામીનોનું કબુલાત નામું /આધાર કાર્ડ/રેશનકાર્ડ/ પગાર સ્લીપ
(6) જામીનના ફોટા
(7) જામીન થનારનો એક એક ચેક( જે બેંકમાં પગાર થતો હોય. )
(8) જામીનદારની છેલ્લા ની પગાર સ્લીપ
(9) નોકરીદાતાની પગારમાંથી કપાત કરી મંડળીને લોન નો હપ્તો બારોબા મોક્લી આપવાની બાંહેધરી


ઉપરોક્ત આધારો સાથે રાખી મંડળીની  ઓફિસે   રૂબરુ આવી  ફી ભરીને   ફોર્મ  લઈ   જવાનું  રાખવુંટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો