મંડળીના સદસ્યોની યાદી
મંડળીના સદસ્યોની યાદી
જુલાઈ-૨૦૨૦ 
ક્રમ સભ્યના નામ સરનામુ
1 શ્રી નયનકુમાર અરજણજી પરમાર  પંચશીલ વિદ્યાલય,ડીસા 
2 શ્રી નાનજીભાઈ ખરસાણ   સરદાર પટેલ હાઈ, ડીસા
3 શ્રી હિમાંશુભાઈ બી.સુતરીય કોટડા હાઈસ્કુલ,કોટડા
4 શ્રી નરેન્દ્રસિંહ પી દેવડા નૂતનભારતી ઉ.બુ.વિદ્યા,ઝેરડા
5 શ્રી  ભરતભાઈ એમ. ચૌધરી નાલંદા વિદ્યાલય,થરવાડા 
6 શ્રી કનુભાઈ આર. પટેલ લુણપુર માધ્ય.શાળા,લુણપુર
7 શ્રી મહેન્દ્રસિંહ  કે રાજપુત ચામુંડા વિદ્યાલય,જડીયાલી 
8 શ્રી વિનોદભાઈ કાંતીલાલ મોદી એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈ. ડીસા 
9 શ્રી જયેશભાઈ ચુનીલાલ  જોષી એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
10 શ્રી જગદીશભાઈ એસ. પટેલ જાગૃતિ ઉ.બુ.વિદ્યા. ડાવસ
11 શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ એચ. દવે આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
12 શ્રી પ્રમોદભાઈ મહેતા ડી.જે.એન.મહેતા હાઈ.,જુનાડીસા
13 શ્રી કપિલભાઈ આઈ. સેવક    જાગૃતિ .વિદ્યામંદિર,શેરપુરા
14 શ્રી ગીરીશભાઈ જગન્નાથ રાવલ   એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા 
15 શ્રી કિરીટભાઈ મોહનલાલ મોદી એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
16 શ્રી પ્રકશકુમાર ગણેશભાઈ ચૌધરી   એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
17 શ્રી પ્રમોદભાઇ ગણપતલાલ વ્યાસ એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
18 શ્રીમતી પ્રવિણાબેન પુરતોષમભાઈ પટેલ એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
19 શ્રી  મુકેશકુમાર જમનાદાસ ચૌહાણ એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
20 શ્રી વિજયકુમાર બી ચૌહાણ ચામુંડા વિદ્યાલય, જડીયાલી
21 શ્રી રેણુંકાબેન એમ. પટેલ ચામુંડા વિદ્યાલય, જડીયાલી
22 શ્રી બાબુલાલ એન ગજ્જર ચામુંડા વિદ્યાલય, જડીયાલી
23 શ્રી મયુરકુમાર સનતકુમાર દવે   પંચશીલ વિદ્યાલ,ડીસા
24 શ્રી ચદ્રવદન પુનમાજી ચૌધરી પંચશીલ વિદ્યાલ,ડીસા
25 શ્રી યોગેશકુમાર કરશનભાઈ સોલંકી  પંચશીલ વિદ્યાલ,ડીસા
26 શ્રી  માવજીભાઈ પટેલ  સરસ્વતી વિદ્યાલય, લાખણી 
27 શ્રી રમેશભાઈ આર. દવે નાલંદા મા. અને ઉ.મા. શાળા,થેરવાડા
28 શ્રી સંદિપકુમાર એસ. સુતરીયા નાલંદા મા. અને ઉ.મા. શાળા,થેરવાડા
29 શ્રી ચેતનકુમાર એન. પટેલ  નાલંદા મા. અને ઉ.મા. શાળા,થેરવાડા
30 શ્રી જયંતીભાઈ આઈ. પ્રજાપતી એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
31 શ્રી નિલેશકુમાર આર. જોષી એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
32 શ્રી જયેશકુમાર ચંદુલાલ . પંચીવાલા એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
33 શ્રી મયંક જમનાદાસ  પટેલ  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
34 શ્રી સંગીતાબેન નારાયણદાસ મોઢ એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
35 શ્રી રાકેશકુમાર એસ. પરમાર  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
36 શ્રી નૈમેષકુમાર અંબાલાલ પટેલ  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
37 ડો. મનોજ ચંદુલાલ ત્રિવેદી એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
38 શ્રી ગિરિશભાઈ ટી પરમાર  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
39 શ્રી આશિષકુમાર કિરણભાઈ રાવલ એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
40 શ્રી પીયુષકુમાર એમ. જોષી એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
41 શ્રી મનોજકુમાર પુનમચંદ ખોખરીયા એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
42 શ્રી દિનેશકુમાર વાલજીભાઈ પરમાર એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
43 શ્રી લલિતકુમાર કોટુમલ વારડે એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
44 શ્રી વિનોદચંદ્ર બી પ્રજાપતી  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
45 શ્રી રમેશભાઈ પરથીભાઈ ચૌધરી  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
46 શ્રી કમલેશકુમાર સી મકવાણા એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
47 શ્રી હર્ષદભાઈ એમ સેવક એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
48 શ્રી શૈલેશકુમાર કે ચાવડા એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
49 શ્રી હરીભાઈ ગણેશજી ગેલોત એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
50 શ્રી મહેશકુમાર નાથાલાલ જાદવ એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
51 શ્રી દિપકભાઈ વેલજીભાઈ રાઠોડ  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
52 શ્રી મહેશકુમાર વિશ્વનાથ વ્યાસ  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
53 શ્રી શંકરલાલ દુર્ગાશંકર દવે  આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
54 શ્રી પરેશકુમાર ગણપતલાલ સોની  આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
55 શ્રી ભરતકુમાર ગાંડાભાઈ કુંભાર  આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
56 શ્રી તરૂલતાબેન અંબાલાલ પટેલ  આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
57 શ્રી મંગુભાઈ શુક્કરભાઈ પટેલ  આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
58 શ્રી કાનજીભાઈ મોતીભાઈ પટેલ  આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
59 શ્રી માલદેવભાઈ વિહાભાઈ ગુર્જર  આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
60 શ્રી દેવાભાઈ સરદારજી રાજપુત  આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
61 શ્રી હરીજી નથાજી જાટ  આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
62 શ્રી અતુલકુમાર ભાનુપ્રસાદ વાઘેલા  અદર્શ હાઈસ્કુલ, માલગઢ 
63 શ્રી પરેશકુમાર ચીમનલાલ મકવાણા  અદર્શ હાઈસ્કુલ, માલગઢ 
64 શ્રી જયેશકુમાર રમેશચંદ્ર સિસોદીયા  અદર્શ હાઈસ્કુલ, માલગઢ 
65 શ્રી જીતેન્દ્ર ચંદુલાલ ભાવસાર  એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા 
66 શ્રી હિતેન્દ્ર ગણેશભાઈ સોલંકી  એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા 
67 શ્રી ચંદ્રિકાબેન ઉમેદભાઈ પટેલ  એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા 
68 શ્રી તખતસિંહ કેશરસિંહ જાદવ  એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા 
69 શ્રી વિનોદભાઈ દલજીભાઈ ચૌધરી  નાલંદા મા. અને ઉ.મા. શાળા,થેરવાડા
70 શ્રી અમ્રુતભાઈ જી ચૌધરી  વિવેક ઉ. બુ. વિધા., રામસણ 
71 શ્રી હિતેશકુમાર રમેશભઈ  આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
72 શ્રી બાબુભાઈ ભેમાભાઇ રંજ્યા  આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
73 શ્રી ભરતભાઈ પિરાભાઈ ગળસોર  આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
74 શ્રી અલકાબેન રતીલાલા પટેલ  ડી એન જે આદર્શ હાઈ, ડીસા 
75 શ્રી દિનેશકુમાર શંકરલાલ મોદી  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
76 શ્રી દિલીપકુમાર મણીલાલ ગોહિલ  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
77 શ્રી સુરેશકુમાર અંબાલાલ પ્રજાપતિ  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
78 શ્રી નવીનકુમાર મોહનલાલ બારોટ  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
79 શ્રી ધનશ્યામભાઈ ચંદ્રકાંત ગઢવી  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
80 શ્રી શૈલેશકુમાર રેવાભાઈ પટેલ  ભગવતી વિદ્યાલય, રસાણા મોટા 
81 શ્રી હરજીભાઈ અમરાભાઈ પટેલ  ભગવતી વિદ્યાલય, રસાણા મોટા 
82 શ્રી હિમાંશુભાઈ આત્મારામ વાળંદ  ભગવતી વિદ્યાલય, રસાણા મોટા 
83 શ્રી તારાબેન લવજીભાઈ દેસાઈ  ભગવતી વિદ્યાલય, રસાણા મોટા 
84 શ્રી અરૂણભાઈ ઉદેસીંગ બારોટ  ભગવતી વિદ્યાલય, રસાણા મોટા 
85 શ્રી વસંતભાઈ કાળીદાસ  પરમાર  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
86 શ્રી ફાલ્ગુનીબેન વિઠ્ઠલદાસ પરમાર  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
87 શ્રી ગણેશભાઈ રામાભાઈ પટેલ  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
88 શ્રી રણછોડજી ગોવાજી મકવાણા  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
89 શ્રી સુખદેવકુમાર ભોમાજી  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
90 શ્રી મહેશચંદ્ર રેવાશંકર દવે  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
91 શ્રી અનસ્યાભાઈ બાબનભાઈ  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
92 શ્રી પ્રહલાદભાઈ કેશવલાલ સુતરીયા  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
93 શ્રી કમલેશભાઈ અજમલભાઈ ડોડીયા  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
94 શ્રી અશોકકુમાર હરિસંગભાઈ ચૌધરી  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
95 શ્રી સંગીતાબેન રસીકલાલ કાનુડાવાળા  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
96 શ્રી દશરથભાઈ બચુભાઈ બોદર  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
97 શ્રી દેવજીભાઈ કાન્તીભાઈ પરમાર  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
98 શ્રી ચૌધરી ફતેસિંહ કચરાભાઈ  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
99 શ્રી શાંતીભાઈ ભીખાભાઈ પટેલ  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
100 પટેલ પીરાભાઈ હિન્દાભાઈ  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
101 દેસાઈ સરતન ચેહરાભાઈ  જાગૃતિ ક્ન્યા વિદ્યાલય ,ડીસા 
102 રાવલ જયેશકુમાર પૂંજાભાઈ  એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
103 પ્રજાપતી મહેશકુમાર કુરશીભાઈ  એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
104 ચૌધરી રમેશચંદ્ર લાલજીભાઈ  નૂતનભારતી ઉ.બુ.વિદ્યા,ઝેરડા
105 વાઘેલા રંગતસિંહ રાજસિંહ  નૂતનભારતી ઉ.બુ.વિદ્યા,ઝેરડા
106 ગોહિલ જયાબેન ભગવાનભાઈ  નાલંદા વિદ્યાલય,થેરવાડા 
107 પટેલ જીગીશાબેન જ્યંતીભાઈ  જાગૃતિ .વિદ્યામંદિર,શેરપુરા
108 પરમાર મહેન્દ્રભાઈ નારણભાઈ  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા 
109 પરમાર બાબુભાઈ નારણભાઈ  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા 
110 શ્રીમાળી સુનિલકુમાર કાંતિલાલ  જાગૃતિ ઉ.બુ.વિદ્યા. ડાવસ
111 ગેલોત મુકેશકુમાર ભેમાજી  અદર્શ હાઈસ્કુલ, માલગઢ 
112 ત્રિવેદી સંગીતાબેન ચંપકલાલ  આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
113 પુરોહિત નિલેશકુમાર  રાજેન્દ્રપ્રસાદ 
114 રાવલ પરેશકુમાર ભીખાભાઈ  આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
115 વાળંદ પિન્ટુ કુમાર ગોરધનદાસ  અદર્શ હાઈસ્કુલ, માલગઢ 
116 સથવાર અનિલકુમાર હીરાલાલ  અદર્શ હાઈસ્કુલ, માલગઢ 
117 સોંદરવા ગિરિશકુમાર ખીમજીભાઈ   પંચશીલ વિદ્યાલય, ડીસા 
118 સુતરિયા રાજેશકુમાર સોમાભાઈ   પંચશીલ વિદ્યાલય, ડીસા 
119 લીમ્બાચીયા ભરતકુમાર રમણભાઈ   દોશી ના.જે.આદર્શ હાઈસ્કુલ,ડીસા 
120 સુથાર દિપેશકુમાર કાન્તીલાલ   દોશી ના.જે.આદર્શ હાઈસ્કુલ,ડીસા 
121 રાજપુરીયા નટવરલાલ વાસુભાઈ   દોશી ના.જે.આદર્શ હાઈસ્કુલ,ડીસા 
122 શર્મા પરમાનંદ શ્રીરામજી  શ્રીમતી .ઉ. પેથાણી આદર્શ પ્રા,શાળા. 
123 વોરા બકુલકુમાર ભાનુપ્રસાદ  શ્રીમતી .ઉ. પેથાણી આદર્શ પ્રા,શાળા. 
124 મહેતા વૈભવકુમાર કનુભાઈ  શ્રીમતી .ઉ. પેથાણી આદર્શ પ્રા,શાળા. 
125 સુંઢેસા દિનેશકુમાર ગટાજી  શ્રીમતી .ઉ. પેથાણી આદર્શ પ્રા,શાળા. 
126 માહેશ્વરી જયમીન કુમાર ઇન્દ્રવદન  પંચશિલ વિધ્યાલય ડીસા 
127 સોની રમેશકુમાર નાનજીભાઈ  એચ.વી.વાલાણી હાઈ., ભીલડી 
128 રાવળ ઈશ્વરભાઈ છગનભાઈ  ડી.એન.જે. આદર્શ,ડીસા 
129 મકવાણા મનોજકુમાર કરશનભાઇ  ડી.એન.જે. આદર્શ,ડીસા 
130 પંડ્યા આશિષકુમાર પ્રફુલચંદ્ર  લુણપુર માધ્યમિક શાળા 
131 પ્રજાપતિ સંજયભાઈ જીવાભાઈ  લુણપુર માધ્યમિક શાળા 
132 ઝલા કાળુભા બચુભા  લુણપુર માધ્યમિક શાળા 
133 સંઢેશા શિવાજી પુનમાજી   આદર્શ હાઈ., માલગઢ 
134 યોગી અલ્કેશકુમાર અંબાલાલ   આદર્શ હાઈ., માલગઢ 
135 ત્રિવેદી દિપ્તીબેન રવિન્દ્રભાઈ  શ્રીમતી .ઉ. પેથાણી આદર્શ પ્રા,શાળા. 
136 ચૌધરી સુરેશભાઈ ડાહ્યાભાઈ  ડી.એન.જે. આદર્શ,ડીસા 
137 રાજપુત કરશનભાઈ પાનાભાઈ  ડી.એન.જે. આદર્શ,ડીસા 
138 પટેલ દેવન્દ્રકુમાર નરસિંહભાઈ  જાગૃતિ ઉ.બુ., ડાવસ 
139  પરમાર મથુરભાઈ  તેજાભાઈ  શ્રીમતી .ઉ. પેથાણી આદર્શ પ્રા,શાળા. 
140 અગ્રવાલ બીનાબેન કિશનભાઈ  જાગૃતિ કન્યા વિદ્યાલય ,ડીસા 
141    
 


ક્રમ
સભ્યના નામ
સરનામુ
ઘરનું સરનામુ
મોબાઈલ નંબર
1
શ્રી નયનકુમાર અરજણજી પરમાર
પંચશીલ વિદ્યાલય,ડીસા
38,ધરણીધર બંગ્લોઝ, ચુનીકાકા પાર્ક ની બાજુમાં, ડીસા
94265 52003
2
શ્રી નાનજીભાઈ ખરસાણ
સરદાર પટેલ હાઈ, ડીસા

94273 75970
3
શ્રી હિમાંશુભાઈ બી.સુતરીય
કોટડા હાઈસ્કુલ,કોટડા
સિધ્ધી ટેનામે ન્ટ બજરંગનગર, કાંટ રોડ,  ડીસા
94273 75970
4
શ્રી નરેન્દ્રસિંહ પી દેવડા
નૂતનભારતી ઉ.બુ.વિદ્યા,ઝેરડા

94285 57085
5
શ્રી  ભરતભાઈ એમ. ચૌધરી
નાલંદા વિદ્યાલય,થરવાડા
, સંઘવીનગર, શીવનગર રોડ, ડીસા
99243 35210
6
શ્રી કનુભાઈ આર. પટેલ
લુણપુર માધ્ય.શાળા,લુણપુર

97266 66238
7
શ્રી મહેન્દ્રસિંહ  કે રાજપુત
ચામુંડા વિદ્યાલય,જડીયાલી

98248 65112
8
શ્રી વિનોદભાઈ કાંતીલાલ મોદી
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈ. ડીસા
ગોલ્દન પાર્ક સોસાયટી ભાગ-2, રેલ્વે સ્ટેશન રોડ,ડીસા
94263 92828
9
શ્રી જયેશભાઈ ચુનીલાલ  જોષી
એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
એફ સુવિધા એપાર્ટમેન્ટ , ઈદગાહ રોડ, પાલનપુર
93756 69900
10
શ્રી જગદીશભાઈ એસ. પટેલ
જાગૃતિ ઉ.બુ.વિદ્યા. ડાવસ

98981 21315
11
શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ એચ. દવે
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
, શ્રી સોસાયટી, સૌરભની બાજુમાં ડીસા
94276 39324
12
શ્રી પ્રમોદભાઈ મહેતા
ડી.જે.એન.મહેતા હાઈ.,જુનાડીસા

99041 48456
13
શ્રી કપિલભાઈ આઈ. સેવક
જાગૃતિ .વિદ્યામંદિર,શેરપુરા

94274 91409
14
શ્રી ગીરીશભાઈ જગન્નાથ રાવલ
એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા
૫૧, શાંતીનગર સોસાયટી, પલનપુર હાઈવે,ડીસા
98255 35129
15
શ્રી કિરીટભાઈ મોહનલાલ મોદી
એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
૩૩, નાલંદા સોસાયટી, ગોબરી રોડ, પાલનપુર
90999 06168
16
શ્રી પ્રકશકુમાર ગણેશભાઈ ચૌધરી
એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
શ્રીનાથ સોસાયટી રાણપુર રોડ ડીસા

17
શ્રી પ્રમોદભાઇ ગણપતલાલ વ્યાસ
એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
૩૮, ગોકુળનગર સોસાયટી અમદાવાદ હાઈવે, પાલનપુર
99790 30241
18
શ્રીમતી પ્રવિણાબેન પુરતોષમભાઈ પટેલ
એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
૨૭,ગુરુકૃપા સોસાયટી રામજીનગર રોડ ,પાલનપુર

19
શ્રી  મુકેશકુમાર જમનાદાસ ચૌહાણ
એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
૧૫, ઓમ પાર્ક , પાલનપુર હાઈવે, ડીસા
98258 21671
20
શ્રી વિજયકુમાર બી ચૌહાણ
ચામુંડા વિદ્યાલય, જડીયાલી
શ્રીનાથ સોસાયટી ડીસા હાઈવે, ધાનેરા

21
શ્રી રેણુંકાબેન એમ. પટેલ
ચામુંડા વિદ્યાલય, જડીયાલી
ચામુડા સોસાયટી, ધાનેરા

22
શ્રી બાબુલાલ એન ગજ્જર
ચામુંડા વિદ્યાલય, જડીયાલી
મુ. -શેરપુરા, પો- કંસારી તા.- ડીસા

23
શ્રી મયુરકુમાર સનતકુમાર દવે
પંચશીલ વિદ્યાલ,ડીસા
સરસ્વતી પાર્ક , રેલવે સ્ટેશન રોડ, ડીસા
96240 74962
24
શ્રી ચદ્રવદન પુનમાજી ચૌધરી
પંચશીલ વિદ્યાલ,ડીસા
૧૧, રાજેન્દ્રનગર સોસાયટી , ડાયમંડ સોસા. નજીક, હાઈવે રોદ, ડીસા
94280 23280
25
શ્રી યોગેશકુમાર કરશનભાઈ સોલંકી
પંચશીલ વિદ્યાલ,ડીસા
ડૉ. બાબા સાહેબ આબેદકર ચોક, જ્યોર્જ ટોકીઝ પાસે, ડીસા
99246 91656
26
શ્રી  માવજીભાઈ પટેલ
સરસ્વતી વિદ્યાલય, લાખણી


27
શ્રી રમેશભાઈ આર. દવે
નાલંદા મા. અને ઉ.મા. શાળા,થેરવાડા
95, પુષ્પવાટીકા ટાઉનશીપ, બિંદુસરોવર પાસે.,
81400 55313
28
શ્રી સંદિપકુમાર એસ. સુતરીયા
નાલંદા મા. અને ઉ.મા. શાળા,થેરવાડા
૨૪/૨, મંગળ પાર્ક, તીન હનુમાન રોડ, ડીસા
98249 56062
29
શ્રી ચેતનકુમાર એન. પટેલ
નાલંદા મા. અને ઉ.મા. શાળા,થેરવાડા
ઉમીયાનગર સોસાયટી, મોરવાડ તા.- વિજાપુર જિ.- મહેસાણા
99096 42070
30
શ્રી જયંતીભાઈ આઈ. પ્રજાપતી
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા


31
શ્રી નિલેશકુમાર આર. જોષી
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા


32
શ્રી જયેશકુમાર ચંદુલાલ . પંચીવાલા
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
ગજાનંદ સોસાયટી , અંકુર પાસે,ડીસા

33
શ્રી મયંક જમનાદાસ  પટેલ
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૧૪૩, શુકુન ગ્રીન સોસાયટી પારપડા રોડ, પાલનપુર

34
શ્રી સંગીતાબેન નારાયણદાસ મોઢ
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
નંદીગ્રામ સોસાયટી, ડેરી રોડ પાલનપુર
94285 59855
35
શ્રી રાકેશકુમાર એસ. પરમાર
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા


36
શ્રી નૈમેષકુમાર અંબાલાલ પટેલ
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
શ્યામ બંગ્લોઝ, પાટણ હાઇવે, ડીસા
9879771679
37
ડો. મનોજ ચંદુલાલ ત્રિવેદી
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
, શાંતીનગર સોસાયટી રજમંદિર થીયેટરની બાજુમાં, ડીસા
9428753911
38
શ્રી ગિરિશભાઈ ટી પરમાર
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા


39
શ્રી આશિષકુમાર કિરણભાઈ રાવલ
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
ઓમ કાશીબા નગર મહર્શિ અરવિંદ માર્ગ , પાલનપુર
9924691519
40
શ્રી પીયુષકુમાર એમ. જોષી
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
મુ પો- વેસા તા.- વડગામ
98259 98968
41
શ્રી મનોજકુમાર પુનમચંદ ખોખરીયા
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
હિમાલય રેસીડેન્સી , માર્કેટ યાર્ડ પાછળ, ડીસા
97250 02749
42
શ્રી દિનેશકુમાર વાલજીભાઈ પરમાર
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
સ્નેહકુજ સોસાયટી, ગાયત્રી મંદિર રોડ, ડીસા
98793 00840
43
શ્રી લલિતકુમાર કોટુમલ વારડે
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
શાસ્ત્રીનગર ભાગ- 2 ડીસા
99985 50418
44
શ્રી વિનોદચંદ્ર બી પ્રજાપતી
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા


45
શ્રી રમેશભાઈ પરથીભાઈ ચૌધરી
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
મુ.- વરણાવાડા તા. વડગામ
9879930611
46
શ્રી કમલેશકુમાર સી મકવાણા
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા


47
શ્રી હર્ષદભાઈ એમ સેવક
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
G-6, સુદરમ બંગ્લોઝ , પાલનપુર હાઈવે , ડીસા
94263 18561
48
શ્રી શૈલેશકુમાર કે ચાવડા
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા


49
શ્રી હરીભાઈ ગણેશજી ગેલોત
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
બી-31 સોમનાથ ટાઉનશીપ હવાઈ પીલર પાસે, ડીસા
9998151403
50
શ્રી મહેશકુમાર નાથાલાલ જાદવ
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
અંબિકાનગર સોસાયટી , રેલ્વે ફાટક પાસે,ડીસા
95743 40202
51
શ્રી દિપકભાઈ વેલજીભાઈ રાઠોડ
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
બેકરી કુવા, સંતોષીમાતાના મંદિર પાસે ,ડીસા
94285 05200
52
શ્રી મહેશકુમાર વિશ્વનાથ વ્યાસ
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૧૯, ચન્દ્રલોક સોસાયટી ,ડીસા
98793 11400
53
શ્રી શંકરલાલ દુર્ગાશંકર દવે
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
૧૫, રાજકમલ પાર્ક, ડાયમંદ સોસાયટી પાછળ , ડીસા

54
શ્રી પરેશકુમાર ગણપતલાલ સોની
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
૧૭, શ્રીપાલ સોસાયટે, જલારામ મંદિર પાછળ , ડીસા

55
શ્રી ભરતકુમાર ગાંડાભાઈ કુંભાર
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
મંગળપાર્ક સોસાયટી, રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપ પાછલ , ડીસા

56
શ્રી તરૂલતાબેન અંબાલાલ પટેલ
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
૬૬, શ્રીનાથ બંગ્લોઝ, રાણપુર રોડ, ડીસા

57
શ્રી મંગુભાઈ શુક્કરભાઈ પટેલ
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)

58
શ્રી કાનજીભાઈ મોતીભાઈ પટેલ
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
મુ.- જસરા તા.- લાખણી

59
શ્રી માલદેવભાઈ વિહાભાઈ ગુર્જર
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
શ્રીનાથ બંગ્લોઝ, રાણપુર રોડ, ડીસા

60
શ્રી દેવાભાઈ સરદારજી રાજપુત
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
મુ.- મોરાલ તા.- લાખણી

61
શ્રી હરીજી નથાજી જાટ
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
ઉ.- લક્ષ્મીપુરા પો.- વરનોડા તા- ડીસા

62
શ્રી અતુલકુમાર ભાનુપ્રસાદ વાઘેલા
અદર્શ હાઈસ્કુલ, માલગઢ
વિરેન પાર્ક ભાગ- ૧ , પાણીના ટાંકા સામે ,ડીસા

63
શ્રી પરેશકુમાર ચીમનલાલ મકવાણા
અદર્શ હાઈસ્કુલ, માલગઢ
સંતોશીમાતા ના મંદિર પાછાળ ડીસા

64
શ્રી જયેશકુમાર રમેશચંદ્ર સિસોદીયા
અદર્શ હાઈસ્કુલ, માલગઢ
અંકિત સોસાયટી , ડીસા

65
શ્રી જીતેન્દ્ર ચંદુલાલ ભાવસાર
એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા
દરજી ચકલા ઉંઝા જિ.- મહેસાણા

66
શ્રી હિતેન્દ્ર ગણેશભાઈ સોલંકી
એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા
સરસ્તી પાર્ક વિભાગ- ૨

67
શ્રી ચંદ્રિકાબેન ઉમેદભાઈ પટેલ
એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા
એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા

68
શ્રી તખતસિંહ કેશરસિંહ જાદવ
એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા
જાદવ વાસ .., સમૌમોટા

69
શ્રી વિનોદભાઈ દલજીભાઈ ચૌધરી
નાલંદા મા. અને ઉ.મા. શાળા,થેરવાડા
મુ પો- જસલેણી તા.- પાલનપુર
99249 77837
70
શ્રી અમ્રુતભાઈ જી ચૌધરી
વિવેક ઉ. બુ. વિધા., રામસણ

94275 45922
71
શ્રી હિતેશકુમાર રમેશભઈ
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા) ભીલડી
94279 87460
72
શ્રી બાબુભાઈ ભેમાભાઇ રંજ્યા
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
મુ.- વરનોડા તા. - ડીસા
98791 67195
73
શ્રી ભરતભાઈ પિરાભાઈ ગળસોર
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
99041 48267
74
શ્રી અલકાબેન રતીલાલા પટેલ
ડી એન જે આદર્શ હાઈ, ડીસા
૧૨, શિવમ બંગ્લોઝ ,પાલનપુર હઈવે ,ડીસા
95587 93537
75
શ્રી દિનેશકુમાર શંકરલાલ મોદી
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
, શુભ સોસાયટી, ડીસા
94273 93186
76
શ્રી દિલીપકુમાર મણીલાલ ગોહિલ
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
રામજી મંદિર પાસે , રાજપુર, ડીસા
94297 17906
77
શ્રી સુરેશકુમાર અંબાલાલ પ્રજાપતિ
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
પદમાવતે સોસાયટી, પ્રિતમનગર પાસે, ડીસા
97264 72188
78
શ્રી નવીનકુમાર મોહનલાલ બારોટ
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
એચ-1, સુન્દરમ બંગ્લોઝ ડીસા
99246 13265
79
શ્રી ધનશ્યામભાઈ ચંદ્રકાંત ગઢવી
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૩૬ જનકપુરી સોસાયટી ,ગોબરી રોડ પાલનપુર
99092 92066
80
શ્રી શૈલેશકુમાર રેવાભાઈ પટેલ
ભગવતી વિદ્યાલય, રસાણા મોટા
કોલેજ કમ્પાઉન્ડ , પ્રતાપભાઈની વાડી , પાલનપુર
97270 43840
81
શ્રી હરજીભાઈ અમરાભાઈ પટેલ
ભગવતી વિદ્યાલય, રસાણા મોટા
દુધ મંડળી પાછળ , રામવાસ, તા.-ડીસા
9310027649
82
શ્રી હિમાંશુભાઈ આત્મારામ વાળંદ
ભગવતી વિદ્યાલય, રસાણા મોટા
વાળંદવાસ , સુઢિયા તા.-વડનગર
93100 27652
83
શ્રી તારાબેન લવજીભાઈ દેસાઈ
ભગવતી વિદ્યાલય, રસાણા મોટા
અર્બુદા કલીનિક, કે.જે. મેડીકલ સ્ટોરની બાજુમાં, ભીલડી
99248 88984
84
શ્રી અરૂણભાઈ ઉદેસીંગ બારોટ
ભગવતી વિદ્યાલય, રસાણા મોટા
હિમાલય રેસીડંસી , માર્કેટ યાર્ડની પાછલ, ડીસા
99092 92074
85
શ્રી વસંતભાઈ કાળીદાસ  પરમાર
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
H-75 હિમાલય રેસીડેન્સી , માર્કેત યાર્ડ પાછળ ,ડીસા

86
શ્રી ફાલ્ગુનીબેન વિઠ્ઠલદાસ પરમાર
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
21, સાર્થક બંગ્લોઝ ,ડીસા
98255 07998
87
શ્રી ગણેશભાઈ રામાભાઈ પટેલ
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
બી-૨૭, તિરૂપતિ ટાઉનશીપ, રાણપુર રોડ, ડીસા
94280 23750
88
શ્રી રણછોડજી ગોવાજી મકવાણા
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
ગાયત્રીનગર , ઉમીયાનગરની પાછલ ,ડીસા
99245 50558
89
શ્રી સુખદેવકુમાર ભોમાજી
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
ગોગાધાણી, માલગઢ
97241 74080
90
શ્રી મહેશચંદ્ર રેવાશંકર દવે
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
૩૦, અંકુર સોસાયટી ,ડીસા
99094 64260
91
શ્રી અનસ્યાભાઈ બાબનભાઈ ભોયે
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
રોક્ષ બ્રો સોસાયટી , ડીસા
94275 53690
92
શ્રી પ્રહલાદભાઈ કેશવલાલ સુતરીયા
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
રોક્ષ બ્રો સોસાયટી , રબારી વાસ,ડીસા
94289 83166
93
શ્રી કમલેશભાઈ અજમલભાઈ ડોડીયા
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
બી-૧૮, સરસ્વતી પાર્કભાગ-3 , રેલ્વે સ્ટેશન રોડ, ડીસા
94262 39203
94
શ્રી અશોકકુમાર હરિસંગભાઈ ચૌધરી
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
સી-૧૬૬, તિરૂપતિ ટાઉનશીપ, રાણપુર રોડ ડીસા
98246 99576
95
શ્રી સંગીતાબેન રસીકલાલ કાનુડાવાળા
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
લછાજી ચાલી , ડિમ્પલ ટોકીઝ પાસે, ડીસા
94269 56702
96
શ્રી દશરથભાઈ બચુભાઈ બોદર
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
ગાયત્રીનગર , ઉમીયાનગરની પાછલ ,ડીસા
94288 34558
97
શ્રી દેવજીભાઈ કાન્તીભાઈ પરમાર
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
મુ- ધાણધા તા.- પાલનપુર
94272 56878
98
શ્રી ચૌધરી ફતેસિંહ કચરાભાઈ
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
૬/૨ સુખદેવનગર , રાજમંદિર ટોકિઝ પાસે, ડીસા
97264 71465
99
શ્રી શાંતીભાઈ ભીખાભાઈ પટેલ
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
-૧૦, નીલ કમલ સોસાયટી
98240 91412
100
પટેલ પીરાભાઈ હિન્દાભાઈ
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા


101
દેસાઈ સરતન ચેહરાભાઈ
જાગૃતિ ક્ન્યા વિદ્યાલય ,ડીસા


102
રાવલ જયેશકુમાર પૂંજાભાઈ
એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર


103
પ્રજાપતી મહેશકુમાર કુરશીભાઈ
એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર


104
ચૌધરી રમેશચંદ્ર લાલજીભાઈ
નૂતનભારતી ઉ.બુ.વિદ્યા,ઝેરડા
૫૬/બી મંગળ પાર્ક સોસાયટી, રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપ પાછળ ,ડીસા
99988 30336
105
વાઘેલા રંગતસિંહ રાજસિંહ
નૂતનભારતી ઉ.બુ.વિદ્યા,ઝેરડા
નૂતનભારતી ઉ.બુ.વિદ્યા,ઝેરડા
99791 22742
106
ગોહિલ જયાબેન ભગવાનભાઈ
નાલંદા વિદ્યાલય,થેરવાડા
ગ્રીનપાર્ક સોસાયટી ,ડીએસા
92270 14182
107
પટેલ જીગીશાબેન જ્યંતીભાઈ
જાગૃતિ .વિદ્યામંદિર,શેરપુરા
સંઘવીનગર સોસાયટી, શિવનગર,ડીસા
96240 48679
108
પરમાર મહેન્દ્રભાઈ નારણભાઈ
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા
રીજમેન્ટ  વાલ્કીમીનગર , ડીસા
95371 32664
109
પરમાર બાબુભાઈ નારણભાઈ
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા
રીજમેન્ટ  વાલ્કીમીનગર , ડીસા
95371 32664
110
શ્રીમાળી સુનિલકુમાર કાંતિલાલ
જાગૃતિ ઉ.બુ.વિદ્યા. ડાવસ
સાત સંચા કસ્બાવાસ પાલનપુર
89051 71701
111
ગેલોત મુકેશકુમાર ભેમાજી
અદર્શ હાઈસ્કુલ, માલગઢ
મોટીધાણી મુ.- માલગઢ,તા.- ડીસા
9998752895
112
ત્રિવેદી સંગીતાબેન ચંપકલાલ
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
૧૧ શાંતીનગર સોસાયટી
94274 88841
113
પુરોહિત નિલેશકુમાર રાજેન્દ્રપ્રસાદ
સરદાર પટેલ હાઈ, ડીસા
સરગમ બંગ્લોજ,ડીસા
98251 07148
114
રાવલ પરેશકુમાર ભીખાભાઈ
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
7, રાજકમલ સોસાયટી, ડેરી રોડ પાલનપુર
94288 44157
115
વાળંદ પિન્ટુ કુમાર ગોરધનદાસ
અદર્શ હાઈસ્કુલ, માલગઢ
મુ- ડીસા , તા.-ડીસા
9238726385
116
સથવાર અનિલકુમાર હીરાલાલ
અદર્શ હાઈસ્કુલ, માલગઢ
૬૮, આરાધના સોસાયટી , મહેસાણા
96386 81147
117
સોંદરવા ગીરીશકુમાર ખીમજીભાઈ
પંચશીલ વિદ્યાલય,ડીસા
શિવ સાનિધ્ય સોસાયટી., મહેસાણા
81401 56535
118
સુતરિયા રાજેશકુમાર સોમાભાઈ
પંચશીલ વિદ્યાલય,ડીસા
મન દર્શન સોસાયટી, મહેસાણા
99048 03597
119
લીમ્બાચીયા ભરતકુમાર રમણભાઈ
દોશી ના. જે. આદર્શ હાઈસ્કુલ, ડીસા
આસોપાલવ સોસાયટી ,ડીસા
97248 98239
120
સુથાર દિપેશકુમાર કાન્તલાલ
દોશી ના. જે. આદર્શ હાઈસ્કુલ, ડીસા
41, શ્રીનાથ બંગ્લોઝ, રાણપુર રોડ,ડીસા
99253 99536
121
રાજ્પુરીયા નટવરલાલ વાસુભાઈ
દોશી ના. જે. આદર્શ હાઈસ્કુલ, ડીસા
મુ.- ભોયણ તા.- ડીસા
94283 70426
122
શર્મા પરમાનંદ શ્રીરામજી
આદર્શ પ્રાથમિક શાળા, ડીસા
૯, પીંક સીટી, રાણપુર રોડ, ડીસા
94273 72818
123
વોરા બકુલકુમાર ભાનુપ્રસાદ
આદર્શ પ્રાથમિક શાળા, ડીસા
મુ.-રૈયા તા.- દિયોદર
8160197651
124
મહેતા વૈભવકુમાર કનુભાઈ
આદર્શ પ્રાથમિક શાળા, ડીસા
જોગકૃપ સોસાયટી, વેલુનગર, ડીસા
9409438068
125
સુંઢેસા દિનેશકુમાર ગટાજી
આદર્શ પ્રાથમિક શાળા, ડીસા
પીન્ક સીટી, રાણપુર રોડૅ, ડીસા
95588 20497ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો