મંડળી ના પ્રાયોજક ની યાદીક્રમ
સભ્યના નામ
મોબાઈલ
અન્ય મોબાઈલ
સ્કુલ નો નંબર
૦૨૭૪૪
શ્રી નયનકુમાર અરજણજી. પરમાર
94265 52003
9427535600
220982
શ્રી નાનજીભાઈ જગમાલભાઈ  ખરસાણ
94273 75970

220974
શ્રી હિમાંશુભાઈ બાલકૃષ્ણ  .સુતરીય
94286 54167
91733 33136
244250
શ્રી નરેન્દ્રસિંહ પબાજી  દેવડા
94285 57085
84859 15965
225929
શ્રી  ભરતભાઈ મફતલાલ ચૌધરી
75748 07730
99243 35210
243688
શ્રી કનુભાઈ રામાભાઈ પટેલ
97266 66238
78018 15980
250025
શ્રી મહેન્દ્રસિંહ કાળુજી રાજપુત
98248 65112
87358 09009
0
શ્રી વિનોદભાઈ કાંતીલાલ મોદી
94263 92828

220142
શ્રી જયેશભાઈ ચીમનભાઈ જોષી
93756 69900
9157124200
276726
૧૦
શ્રી જગદીશભાઈ શંકરભાઈપટેલ
98981 21315
98245 38247
274060
૧૧
શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ હરીશંકર  દવે
94267 39324

258016
૧૨
શ્રી પ્રમોદભાઈ વાસુદેવ મહેતા
99041 48456
84012 76091
272455
૧૩
શ્રી કપિલભાઈ ઈશ્વરભાઈ સેવક
94274 91409
96878 65517
255146
૧૪
શ્રી ગીરીશભાઈ જગન્નનાથ રાવલ
98255 35129
78020 26501
251425

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો