મંડળીમાંથી લોન મેળવનાર સદસ્યની યાદી

શ્રી બાબુભાઈ નારાયણભાઈ પરમાર જાન્યુઆરી-૨૦ 
શ્રી પરમાર રાકેશભાઈ સવજીભાઈ જાન્યુઆરી-૨૦ 
શ્રી પ્રહલાદભાઈ કેશવભાઈ સુતરિયા જાન્યુ-૨૦ ડીએનપી  
શ્રી પીરાભાઈ હિન્દાભાઈ પટેલ ડીએનપી જાન્યુઆરી - ૨૦ 


 શ્રી બકુલભાઈ ભાનુપ્રસાદ વોરા, આદર્શ, પ્રાથમિક,ડીસા 

શ્રી મહેન્દ્રભાઈ નારાયણભાઈ પરમાર એસ.સી.ડબ્લ્યુ,ડીસા  

શ્રી જયેશકુમાર રમેશચંદ્ર સિસોદિયા, માલગઢ  

શ્રી યોગેશકુમાર કરશનભાઈ સોલંકી, પંચશીલ,ડીસા  
 

બાબુભાઈ ભેમાભાઈ રંજ્યા એપ્રિલ ૧૯

પરેશભાઈ ભીખાભાઈ રાવળ એપ્રિલ ૧૯  

સુથાર દિપેશકુમાર કાંતીલાલ એપ્રિલ ૧૯

 શ્રી અમરતભાઈ ગેમરભાઈ ચૌધરી તા.૦૫-૦૩-૨૦૧૯

શ્રી નરેન્દ્રસિંહ પબાજી દેવડા તા. ૧૫-૦૩-૨૦૧૯ 

શ્રી ભરતભાઈ રામાભાઈ લિમ્બાચીયા   તા.૧૦-૦૧-૨૦૧૯ 

શ્રી દિનેશભાઈ ગટાજી સુઢેશા   તા.૦૯-૦૧-૨૦૧૯ 

શ્રી જયંતીભાઈ આઈ પ્રજાપતિ તા.૨૧.૦૧.૨૦૧૯
 
 
શ્રી રમેશભાઈ પરથીભાઈ ચૌધરી તા.૨૪/૭/૨૦૧૮ 

શ્રી પરેશકુમાર ચીમનલાલ મકવાના તા.૧૪-૮-૨૦૧૮

શ્રી સંદિપકુમાર સોમાલા સુતરિયા તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૮ 

શ્રી બાબુભાઈ નારયણભાઈ પરમાર લોન તા.૨૪-૯-૨૦૧૮ 

શ્રી ચેતનકુમાર નારાયનભાઈ પટેલ , તા,૦૯-૧૦-૨૦૧૮ 

શ્રી રાકેશકુમાર સવજીભાઈ પરમાર એસ.સી.ડબ્લ્યુ.  

શ્રી નિલેશકુમારા રાજેન્દ્રપ્રસાદ પુરોહિત , તા.૧૦-૧૦-૨૦૧૮ 

શ્રી ગીરીશકુમાર ખીમજીભાઈ સોંદરવા તા.૩.૧૧.૨૦૧૮

શ્રી લલિતકુમાર કોટુમલ વારડે  

પટેલ તરુલતાબેન અંબાલાલ  

શ્રી પરમાનંદ એસ. શર્મા 

શ્રી ચંદ્રવદન પી. ચૌધરી  

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો