બુધવાર, 23 જૂન, 2021

મંડળીનો વાર્ષિક અહેવાલ - ૨૦૨૧


મંડળીનો વાર્ષિક અહેવાલ વર્ષ ૨૦૨૦-૨૦૨૧  Namaste!

Scheduled Meeting Url:

https://saynamaste.in/share/599-8011-394/7fzktr

Meeting ID:599-8011-394

Code: 7fzktr

Meeting Date:Jun 26, 2021

Time: 11:00 AM

To download the Say Namaste Video Conferencing app on your phone:

Android Google Play Store: https://bit.ly/2X4qHqO

iOS Apple App Store: https://apple.co/2LZRNtZ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો