બુધવાર, 7 જુલાઈ, 2021

મંડળી ધિરાણ વર્ષ- ૨૦૨૧-૨૦૨૨

મંડળીમાંથી લોન ધિરાણ  લેનાર સભાસદોની યાદી૨૦૨૧-૨૦૨૨

ક્રમ

સભ્ય નંબર

નામ

લોન તારીખ

લોનની રકમ

હપ્તાની સંખ્યા

લોન પુરી થવાની તારીખ

નોંધ

૦૩

શ્રી હિમાશુભાઈ બાલકૃષ્ણ સુતરીયા

૧૭/૦૪/૨૦૨૧

૩૦૦૦૦૦

૨૪

૧૭/૦૪/૨૦૨૪

 

૧૩૯

શ્રી મથુરભાઈ તેજાભાઈ પરમાર

૨૦/૦૪/૨૦૨૧

૨૦૦૦૦૦

૩૬

૨૦/૦૪/૨૦૨૪

 

૧૪૬

શ્રી ગણપતભાઈ કુરશીભાઈ ઓડ

૧૧/૦૫/૨૦૨૧

૨૦૦૦૦૦

૩૬

૧૧/૦૫/૨૦૨૪  

 

૧૩૭

શ્રી કરશનભાઈ પનાજી રાજપુત

૧૯/૦૫/૨૦૨૧

૨૫૦૦૦૦

૩૬

૧૯/૦૫/૨૦૨૪

 

૨૪

શ્રી ચંદ્રવદન પુનમાજી  ચૌધરી

૧૪/૦૬/૨૦૨૧

૪૨૫૦૦૦

૩૬

૧૪/૦૬/૨૦૨૪

 

૧૪૪

શ્રી ભરતભાઈ મનજીભાઈ જાદવ

૧૪/૦૬/૨૦૨૧       

૧૦૦૦૦૦

૩૬

૧૪/૦૬/૨૦૨૪

 

૫૨

શ્રી મહેશભાઈ વિશ્વનાથ વ્યાસ

૧૮/૦૬/૨૦૨૧

૩૧૫૦૦૦

૩૬

૧૮/૦૬/૨૦૨૪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો