સોમવાર, 3 જુલાઈ, 2017

જુન ૨૦૧૭ ની બચત અને કપાત

ક્રમ  સભાસદ  સભ્યના નામ સરનામુ મે  તારીખ 
1 8 શ્રી વિનોદભાઈ કે. મોદી એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા  500 14/06/2017
2 30 શ્રી જયંતીભાઈ આઈ. પ્રજાપતી એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા  500 14/06/2017
3 31 શ્રી નિલેશકુમાર આર. જોષી એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા  500 14/06/2017
4 32 શ્રી જયેશકુમાર સી. પંચીવાલા એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા  500 14/06/2017
5 33 શ્રી મયંક જે પટેલ  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા  500 14/06/2017
6 34 શ્રી સંગીતાબેન નારાયણદાસ મોઢ એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા  500 14/06/2017
7 35 શ્રી રાકેશકુમાર એસ. પરમાર  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા  500 14/06/2017
8 36 શ્રી નૈમેષકુમાર એ. પટેલ  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા  500 14/06/2017
9 37 ડો. મનોજ સી. ત્રિવેદી એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા  500 14/06/2017
10 38 શ્રી ગિરિશભાઈ ટી પરમાર  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા  500 14/06/2017
11 39 શ્રી આશિષકુમાર કે રાવલ એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા  500 14/06/2017
12 40 શ્રી પીયુષકુમાર એમ. જોષી એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા  500 14/06/2017
13 41 શ્રી મનોજકુમાર પી ખોખરીયા એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા  500 14/06/2017
14 42 શ્રી દિનેશકુમાર વાલજીભાઈ પરમાર એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા  500 14/06/2017
15 43 શ્રી લલિતકુમાર કોટુમલ વારડે એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા  500 14/06/2017
16 44 શ્રી વિનોદચંદ્ર બી પ્રજાપતી  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા  500 14/06/2017
17 45 શ્રી રમેશભાઈ પી ચૌધરી  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા  500 14/06/2017
18 46 શ્રી કમલેશકુમાર સી મકવાણા એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા  500 14/06/2017
19 47 શ્રી હર્ષદભાઈ એમ સેવક એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા  500 14/06/2017
20 48 શ્રી શૈલેશકુમાર કે ચાવડા એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા  500 14/06/2017
21 49 શ્રી હરીભાઈ જી ગેલોત એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા  500 14/06/2017
22 50 શ્રી મહેશકુમાર નાથાલાલ જાદવ એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા  500 14/06/2017
23 51 શ્રી દિપકભાઈ વેલજીભાઈ રાઠોડ  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા  500 14/06/2017
24 52 શ્રી મહેશકુમાર વિશ્વનાથ વ્યાસ  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા  500 14/06/2017
25 79 શ્રી ધનશ્યામભાઈ ચંદ્રકાંત ગઢવી  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા 500 14/06/2017
26 85 શ્રી વસંતભાઈ કાળીદાસ  પરમાર  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા 500 14/06/2017
27 11 શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ એચ. દવે આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા) 500 09/06/2017
28 53 શ્રી શંકરલાલ દુર્ગાશંકર દવે  આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા) 500 09/06/2017
29 54 શ્રી પરેશકુમાર ગણપતલાલ સોની  આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા) 500 09/06/2017
30 55 શ્રી ભરતકુમાર ગાંડાભાઈ કુંભાર  આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા) 500 09/06/2017
31 56 શ્રી તરૂલતાબેન અંબાલાલ પટેલ  આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા) 500 09/06/2017
32 57 શ્રી મંગુભાઈ શુક્કરભાઈ પટેલ  આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા) 500 09/06/2017
33 58 શ્રી કાનજીભાઈ મોતીભાઈ પટેલ  આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા) 500 09/06/2017
34 59 શ્રી માલદેવભાઈ વિહાભાઈ ગુર્જર  આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા) 500 09/06/2017
35 60 શ્રી દેવાભાઈ સરદારજી રાજપુત  આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા) 500 09/06/2017
36 61 શ્રી હરીજી નથાજી જાટ  આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા) 500 09/06/2017
37 71 શ્રી હિતેશકુમાર રમેશભઈ  આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા) 500 09/06/2017
38 72 શ્રી બાબુભાઈ ભેમાભાઇ રંજ્યા  આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા) 500 09/06/2017
39 73 શ્રી ભરતભાઈ પિરાભાઈ ગળસોર  આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા) 500 09/06/2017
40 5 શ્રી ભરતભાઈ એમ. ચૌધરી નાલંદા વિદ્યાલય,થેરવાડા  500 09/06/2017
41 27 શ્રી રમેશભાઈ આર. દવે નાલંદા વિદ્યાલય,થેરવાડા  500 09/06/2017
42 28 શ્રી સંદિપકુમાર એસ. સુતરીયા નાલંદા વિદ્યાલય,થેરવાડા  500 09/06/2017
43 29 શ્રી ચેતનકુમાર એન. પટેલ  નાલંદા વિદ્યાલય,થેરવાડા  500 09/06/2017
44 69 શ્રી વિનોદભાઈ દલજીભાઈ ચૌધરી  નાલંદા વિદ્યાલય,થેરવાડા  500 09/06/2017
45 6 શ્રી કપિલભાઈ આઈ. સેવક    જાગૃતિ .વિદ્યામંદિર,શેરપુરા 1000 19/06/2017
46 74 શ્રી અલકાબેન રતીલાલા પટેલ  ડી એન જે આદર્શ હાઈ, ડીસા  1000 19/06/2017
47 1 શ્રી નયનકુમાર અરજણજી પરમાર  પંચશીલ વિદ્યાલય,ડીસા  500 09/06/2017
48 24 શ્રી ચદ્રવદન પુનમાજી ચૌધરી પંચશીલ વિદ્યાલ,ડીસા 500 05/06/2017
49 25 શ્રી યોગેશકુમાર કરશનભાઈ સોલંકી  પંચશીલ વિદ્યાલ,ડીસા 500 05/06/2017
50 86 શ્રી ફાલ્ગુનીબેન વિઠ્ઠલદાસ પરમાર  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા  500 19/06/2017
51 87 શ્રી ગણેશભાઈ રામાભાઈ પટેલ  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા  500 19/06/2017
52 88 શ્રી રણછોડજી ગોવાજી મકવાણા  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા  500 19/06/2017
53 89 શ્રી સુખદેવકુમાર ભોમાજી  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા  500 19/06/2017
54 90 શ્રી મહેશચંદ્ર રેવાશંકર દવે  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા  500 19/06/2017
55 91 શ્રી અનસ્યાભાઈ બાબનભાઈ  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા  500 19/06/2017
56 92 શ્રી પ્રહલાદભાઈ કેશવલાલ સુતરીયા  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા  500 19/06/2017
57 93 શ્રી કમલેશભાઈ અજમલભાઈ ડોડીયા  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા  500 19/06/2017
58 94 શ્રી અશોકકુમાર હરિસંગભાઈ ચૌધરી  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા  500 19/06/2017
59 95 શ્રી સંગીતાબેન રસીકલાલ કાનુડાવાળા  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા  500 19/06/2017
60 96 શ્રી દશરથભાઈ બચુભાઈ બોદર  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા  500 19/06/2017
61 97 શ્રી દેવજીભાઈ કાન્તીભાઈ પરમાર  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા  500 19/06/2017
62 98 શ્રી ચૌધરી ફતેસિંહ કચરાભાઈ  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા  500 19/06/2017
63 99 શ્રી શાંતીભાઈ ભીખાભાઈ પટેલ  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા  500 19/06/2017
64 75 શ્રી દિનેશકુમાર શંકરલાલ મોદી  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા  500 19/06/2017
65 76 શ્રી દિલીપકુમાર મણીલાલ ગોહિલ  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા  500 19/06/2017
66 77 શ્રી સુરેશકુમાર અંબાલાલ  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા  500 19/06/2017
67 78 શ્રી નવીનકુમાર મોહનલાલ બારોટ  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા  500 19/06/2017
68 100 શ્રી પીરાભાઈ પટેલ  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા  500 19/06/2017
69 9 શ્રી જયેશભાઈ ચુનીલાલ  જોષી એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર 500 09/06/2017
70 15 શ્રી કિરીટભાઈ મોહનલાલ મોદી એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર 500 09/06/2017
71 16 શ્રી પ્રકશકુમાર ગણેશભાઈ ચૌધરી   એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર 500 09/06/2017
72 17 શ્રી પ્રમોદભાઇ ગણપતલાલ વ્યાસ એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર 500 09/06/2017
73 18 શ્રીમતી પ્રવિણાબેન પુરતોષમભાઈ પટેલ એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર 500 09/06/2017
74 19 શ્રી  મુકેશકુમાર જમનાદાસ ચૌહાણ એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર 500 09/06/2017
75 102 રાવલ જયેશકુમાર પૂંજાભાઈ  એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર 501 09/06/2017
76 103 પ્રજાપતી મહેશકુમાર કુરશીભાઈ  એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર 502 09/06/2017
77 62 વાઘેલા અતુલકુમાર ભાનુપ્રસાદ   અદર્શ હાઈસ્કુલ, માલગઢ  500 09/06/2017
78 63 મકવાણા પરેશકુમાર ચીમનલાલ   અદર્શ હાઈસ્કુલ, માલગઢ  500 09/06/2017
79 64 સિસોદીયા જયેશકુમાર રમેશચંદ્ર   અદર્શ હાઈસ્કુલ, માલગઢ  500 09/06/2017
80 14 રાવલ ગીરીશભાઈ જગનનાથ   એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા  1000 13/06/2017
81 65 ભાવસાર જીતેન્દ્ર ચંદુલાલ   એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા  1000 13/06/2017
82 66 સોલંકી હિતેન્દ્ર ગણેશભાઈ   એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા  1000 13/06/2017
83 67 પટેલ ચંદ્રિકાબેન ઉમેદભાઈ   એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા  1000 13/06/2017
84 68 જાદવ તખતસિંહ કેશરસિંહ   એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા  1000 13/06/2017
85 2 ખરસાણ નાનજીભાઈ જમનાદાસ  સરદાર પટેલ હાઈ, ડીસા 1500 27/06/2017
86 3 સુતરીયા હિમાંશુભાઈ બાલક્રશનભાઈ  કોટડા હાઈસ્કુલ,કોટડા jama
87 70 ચૌધરી અમ્રુતભાઈ જી.  વિવેક ઉ. બુ. વિધા., રામસણ  500 08/06/2017
88 4 દેવડા નરેન્દ્રસિંહ પબાજી   નૂતનભારતી ઉ.બુ.વિદ્યા,ઝેરડા 1000 13/06/2017
89 80 પટેલ શૈલેશકુમાર રેવાભાઈ   ભગવતી વિદ્યાલય, રસાણા મોટા  1500 19/06/2017
90 81 પટેલ હરજીભાઈ અમરાભાઈ   ભગવતી વિદ્યાલય, રસાણા મોટા  1500 19/06/2017
91 82 વાળંદ હિમાંશુભાઈ આત્મારામ   ભગવતી વિદ્યાલય, રસાણા મોટા  1500 19/06/2017
92 83 દેસાઈ તારાબેન લવજીભાઈ   ભગવતી વિદ્યાલય, રસાણા મોટા  1500 19/06/2017
93 84 બારોટ અરૂણભાઈ ઉદેસીંગ   ભગવતી વિદ્યાલય, રસાણા મોટા  1500 19/06/2017
94 20 ચૌહાણ વિજયકુમાર ભાણજીભાઈ  ચામુંડા વિદ્યાલય, જડીયાલી 1500 19/06/2017
95 21 પટેલ રેણુંકાબેન મફતલાલ  ચામુંડા વિદ્યાલય, જડીયાલી 1500 19/06/2017
96 22 શ્રી બાબુલાલ એન ગજ્જર ચામુંડા વિદ્યાલય, જડીયાલી 1500 19/06/2017
97 6 પટેલ કનુભાઈ રામાભાઈ .  લુણપુર માધ્ય.શાળા,લુણપુર 1000 15/06/2017
98 7 રાજપુત મહેન્દ્રસિંહ કાળુજી  ચામુંડા વિદ્યાલય,જડીયાલી  500 15/06/2017
99 10 પટેલ જગદીશભાઈ શંકરભાઈ .  જાગૃતિ ઉ.બુ.વિદ્યા. ડાવસ 500 09/06/2017
100 12 મહેતા પ્રમોદભાઈ  ડી.જે.એન.મહેતા હાઈ.,જુનાડીસા
101 23 દવે મયુરકુમાર સનતકુમાર    પંચશીલ વિદ્યાલ,ડીસા
102 26 પટેલ માવજીભાઈ    સરસ્વતી વિદ્યાલય, લાખણી 
103 101 દેસાઈ સરતન ચેહરાભાઈ  જાગૃતિ ક્ન્યા વિદ્યાલય ,ડીસા  500 27/06/2017

14/06/2017 30 શ્રી જયંતીભાઈ આઈ. પ્રજાપતી 2500 500

27/6/2017 101 શ્રી સરતન ચેહરાભાઈ દેસાઈ  2500 518

09/06/2017 63 શ્રી પરેશકુમાર ચીમનલાલ મકવાણા  2500 515

05/06/2017 24 શ્રી ચદ્રવદન પુનમાજી ચૌધરી 5000 1030

05/06/2017 25 શ્રી યોગેશકુમાર કરશનભાઈ સોલંકી  5000 1084

12/06/2017 55 શ્રી ભરતકુમાર ગાંડાભાઈ કુંભાર  5000 1084

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો