માસિક બચત અને ફિક્સ ડિપોજીટ પર વ્યાજના દર

બેંક અને ધી ડીસા તાલુકાની અનુદાનિત શાળાઓના કર્મચારીઓની બચત અને ધિરાણ સહકારી મંડળી લી. , ડીસાના વ્યાજ દર 

 

 

* માસિક બચત પર ૧૦૦ ના ગુણકાંનમાં પાંચ વર્ષે  રૂપિયા ૭૩૫૦ પરત આપવામાં આવશે .

* He updated list of Indian Bank Fixed Deposit Interest Rates And The Deesa Taluka Granted Schools Employee Savings and Credit     co- Operative Ltd., Deesa for Normal and Senior Citizen And co- Operative Mandalo Rate.)Period                    
Regular FD Rates             
  Senior Citizen FD Rates         
 MANDALI     DEESA
7 days to 14 days
4 .00
4.00
4.00
15 days to 29 days
4.00
4.50
4.50
30 days to 45 days
4.50
5.00
5.00
46 days to 90 days
4.50
5.00
5.00
91 days to 120 days
5.25
5.75
5.75
121 days to 180 days
5.25
5.75
5.75
181 to less than 9 months
5.75
6.25
6.25
9 months to less than 1 Year
6.25
6.75
6.75
1 year
6.50
7.00
7.00
1 year to < 2 Years
6.25
6.75
7.25
2 years to < 3 Years
6.25
6.75
7.50
3 years and above
6.50
6.50
7.75
SBI Interest Rates on FD, Apr 2017

Last Updated 09th Apr 2017

* Fixed Deposit Interest Rate of SBI

Tenure General Rates Senior Citizen Rates
7 days to 45 days 5.50% 6.00%
46 days to 179 days 6.50% 7.00%
180 days to 210 days 6.75% 7.25%
211 days to 364 days 7.00% 7.50%
1 year to 455 days 6.90% 7.40%
456 days to 1 year 364 days 6.95% 7.45%
2 years to 2 years 364 days 6.85% 7.35%
3 years to 10 years 6.50% 7.00%


Fixed Deposit Calculator


SBI Fixed Deposit Interest Rates For Retail Domestic Term Deposits 2017:
TIME PERIOD                        BELOW ONE CROREABOVE 1-10 CRORE
Interest Rate
(% per annum)               
Senior Citizen Rates
(% per    annum)                  
Interest Rate
(% per annum)          
Senior Citizen Rates
(% per annum)                   
7 Days to 14 Days5.50%6.00%3.75%4.25%
15 Days to 30 Days5.50%6.00%3.75%4.25%
31 Days to 45 Days5.50%6.00%3.75%4.25%
46 Days to 60 Days6.50%7.00%3.85%4.35%
61 Days to 90 Days6.50%7.00%3.85%4.35%
91 Days to 180 Days6.50%7.00%3.85%4.35%
181 Days to 210 days6.75%7.25%3.85%4.35%
211 Days to 1 year7.00%7.50%4.00%4.50%
1 Year to 2 years6.90-6.95%7.40-7.45%4.25%4.75%
2 Years to 3 Years6.85%7.35%4.25%4.75%
3 Years to 5 Years6.50%7.00%4.25%4.75%
5 Years to 10 Years6.50%7.00%4.25%4.75%
ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો