મંડળીના સદસ્યોની યાદી


ક્રમ સભાસદ  સભ્યના નામ સરનામુ
1 8 મોદી વિનોદભાઈ કાન્તીલાલ   એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા 
2 30 પ્રજાપતી જયંતીભાઈ ઈશ્વરભાઈ .  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા 
3 31 જોષી નિલેશકુમાર રસીકલાલ  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા 
4 32 પંચીવાલા જયેશકુમાર ચન્દુલાલ  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા 
5 33 પટેલ મયંકકુમાર જમનદાસ  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા 
6 34 મોઢ સંગીતાબેન નારાયણદાસ  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા 
7 35 પરમાર રાકેશકુમાર સવજીભાઈ  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા 
8 36 પટેલ નૈમેષકુમાર અંબાલાલ  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા 
9 37 ત્રિવેદી મનોજ ચન્દુલાલ  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા 
10 38 પરમાર ગિરિશભાઈ તળસીભાઈ  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા 
11 39 રાવલ આશિષકુમાર કિરણકુમાર  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા 
12 40 જોષી પીયુષકુમાર મોહનલાલ  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા 
13 41 ખોખરીયા મનોજકુમાર પુનમચંદ  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા 
14 42 પરમાર દિનેશકુમાર વાલજીભાઈ  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા 
15 43 વારડે લલિતકુમાર કોટુમલ  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા 
16 44 પ્રજાપતી વિનોદચંદ્ર ભોગીલાલ  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા 
17 45 ચૌધરી રમેશભાઈ પરથીભાઈ  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા 
18 46 મકવાણા કમલેશકુમાર ચમનલાલ  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા 
19 47 સેવક હર્ષદભાઈમાધવલાલ  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા 
20 48 ચાવડા શૈલેશકુમાર કનજીભાઇ  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા 
21 49 ગેલોત હરીભાઈ ગણેશાજી  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા 
22 50 જાદવ મહેશકુમાર નાથાલાલ  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા 
23 51 શ્રી દિપકભાઈ વેલજીભાઈ રાઠોડ  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા 
24 52 શ્રી મહેશકુમાર વિશ્વનાથ વ્યાસ  એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા 
25 79 ગઢવી ધનશ્યામભાઈ ચંદ્રકાંતભાઈ એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા 
26 85 પરમાર વસંતભાઈ કાળીદાસ    એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા 
27 11 દવે જીતેન્દ્રભાઈ હરીશંકર .  આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
28 53 દવે શંકરલાલ દુર્ગાશંકર   આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
29 54 સોની પરેશકુમાર ગણપતલાલ   આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
30 55 કુંભાર ભરતકુમાર ગાંડાભાઈ   આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
31 56 પટેલ તરૂલતાબેન અંબાલાલ   આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
32 57 પટેલ મંગુભાઈ શંકરભાઈ  આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
33 58 પટેલ કાનજીભાઈ મોતીભાઈ   આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
34 59 ગુર્જર  માલદેવભાઈ વિહાભાઈ  આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
35 60 રાજપુત દેવાભાઈ સરદારજી   આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
36 61 જાટ હરીજી નથાજી   આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
37 71 પટેલ હિતેશકુમાર રમેશભઈ  આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
38 72 રંજ્યા બાબુભાઈ ભેમાભાઇ   આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
39 73 શ્રી ભરતભાઈ પિરાભાઈ ગળસોર  આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
40 5 ચૌધરી ભરતભાઈ મફતલાલ  નાલંદા વિદ્યાલય,થરવાડા 
41 27 દવે રમેશભાઈ રણછોડભાઈ.  નાલંદા વિદ્યાલય,થરવાડા 
42 28 સુતરીયા સંદિપકુમારસોમાલાલ.  નાલંદા વિદ્યાલય,થરવાડા 
43 29 પટેલ ચેતનકુમાર નારાયણભાઈ.   નાલંદા વિદ્યાલય,થરવાડા 
44 69 ચૌધરી વિનોદભાઈ દલજીભાઈ   નાલંદા વિદ્યાલય,થરવાડા 
45 13 સેવક કપિલભાઈ ઈશ્વરભાઈ     જાગૃતિ .વિદ્યામંદિર,શેરપુરા
46 74 પટેલ અલકાબેન રતીલાલા   ડી એન જે આદર્શ હાઈ, ડીસા 
47 1 પરમાર નયનકુમાર અરજણજી  પંચશીલ વિદ્યાલય,ડીસા 
48 24 ચૌધરી ચદ્રવદન પુનમાજી  પંચશીલ વિદ્યાલ,ડીસા
49 25 સોલંકી યોગેશકુમાર કરશનભાઈ  પંચશીલ વિદ્યાલ,ડીસા
50 86 પરમાર ફાલ્ગુનીબેન વિઠ્ઠલદાસ   ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
51 75 મોદી દિનેશકુમાર શંકરલાલ   ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
52 76 ગોહિલ દિલીપકુમાર મણીલાલ   ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
53 77 પ્રજાપતી સુરેશકુમાર અંબાલાલ  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
54 78 બારોટ નવીનકુમાર મોહનલાલ   ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
55 87 પટેલ ગણેશભાઈ રામાભાઈ   ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
56 88 મકવાણા રણછોડજી ગોવાજી   ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
57 89 શ્રી સુખદેવકુમાર ભોમાજી  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
58 90 શ્રી મહેશચંદ્ર રેવાશંકર દવે  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
59 91 ભોઈ અનસ્યાભાઈ બાબનભાઈ  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
60 92 સુતરીયા પ્રહલાદભાઈ કેશવલાલ   ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
61 93 ડોડીયા કમલેશભાઈ અજમલભાઈ   ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
62 94 ચૌધરી અશોકકુમાર હરિસંગભાઈ   ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
63 95 કાનુડાવાળા સંગીતાબેન રસીકલાલ   ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
64 96 બોદર દશરથભાઈ બચુભાઈ   ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
65 97 પરમાર દેવજીભાઈ કાન્તીભાઈ   ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
66 98 ચૌધરી ફતેસિંહ કચરાભાઈ  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
67 99 શ્રી શાંતીભાઈ ભીખાભાઈ પટેલ  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
68 100 પટેલ પીરાભાઈ હિન્દાભાઈ  ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા 
69 9 જોષી જયેશભાઈ ચુનીલાલ   એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
70 15 મોદી કિરીટભાઈ મોહનલાલ  એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
71 16 ચૌધરી પ્રકશકુમાર ગણેશભાઈ    એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
72 17 વ્યાસ પ્રમોદભાઇ ગણપતલાલ  એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
73 18 પટેલ પ્રવિણાબેન પુરતોષમભાઈ  એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
74 19 ચૌહાણ મુકેશકુમાર જમનાદાસ  એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
75 62 વાઘેલા અતુલકુમાર ભાનુપ્રસાદ   અદર્શ હાઈસ્કુલ, માલગઢ 
76 63 મકવાણા પરેશકુમાર ચીમનલાલ   અદર્શ હાઈસ્કુલ, માલગઢ 
77 64 સિસોદીયા જયેશકુમાર રમેશચંદ્ર   અદર્શ હાઈસ્કુલ, માલગઢ 
78 14 રાવલ ગીરીશભાઈ જગનનાથ   એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા 
79 65 ભાવસાર જીતેન્દ્ર ચંદુલાલ   એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા 
80 66 સોલંકી હિતેન્દ્ર ગણેશભાઈ   એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા 
81 67 પટેલ ચંદ્રિકાબેન ઉમેદભાઈ   એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા 
82 68 જાદવ તખતસિંહ કેશરસિંહ   એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા 
83 2 ખરસાણ નાનજીભાઈ જમનાદાસ  સરદાર પટેલ હાઈ, ડીસા
84 3 સુતરીયા હિમાંશુભાઈ બાલક્રશનભાઈ  કોટડા હાઈસ્કુલ,કોટડા
85 70 ચૌધરી અમ્રુતભાઈ જી.  વિવેક ઉ. બુ. વિધા., રામસણ 
86 4 દેવડા નરેન્દ્રસિંહ પબાજી   નૂતનભારતી ઉ.બુ.વિદ્યા,ઝેરડા
87 80 પટેલ શૈલેશકુમાર રેવાભાઈ   ભગવતી વિદ્યાલય, રસાણા મોટા 
88 81 પટેલ હરજીભાઈ અમરાભાઈ   ભગવતી વિદ્યાલય, રસાણા મોટા 
89 82 વાળંદ હિમાંશુભાઈ આત્મારામ   ભગવતી વિદ્યાલય, રસાણા મોટા 
90 83 દેસાઈ તારાબેન લવજીભાઈ   ભગવતી વિદ્યાલય, રસાણા મોટા 
91 84 બારોટ અરૂણભાઈ ઉદેસીંગ   ભગવતી વિદ્યાલય, રસાણા મોટા 
92 20 ચૌહાણ વિજયકુમાર ભાણજીભાઈ  ચામુંડા વિદ્યાલય, જડીયાલી
93 21 પટેલ રેણુંકાબેન મફતલાલ  ચામુંડા વિદ્યાલય, જડીયાલી
94 22 શ્રી બાબુલાલ એન ગજ્જર ચામુંડા વિદ્યાલય, જડીયાલી
95 6 પટેલ કનુભાઈ રામાભાઈ .  લુણપુર માધ્ય.શાળા,લુણપુર
96 7 રાજપુત મહેન્દ્રસિંહ કાળુજી  ચામુંડા વિદ્યાલય,જડીયાલી 
97 10 પટેલ જગદીશભાઈ શંકરભાઈ .  જાગૃતિ ઉ.બુ.વિદ્યા. ડાવસ
98 12 મહેતા પ્રમોદભાઈ વાસુદેવભાઈ  ડી.જે.એન.મહેતા હાઈ.,જુનાડીસા
99 23 દવે મયુરકુમાર સનતકુમાર    પંચશીલ વિદ્યાલ,ડીસા
100 26 પટેલ માવજીભાઈ    સરસ્વતી વિદ્યાલય, લાખણી 
101 101 દેસાઈ સરતન ચેહરાભાઈ  જાગૃતિ ક્ન્યા વિદ્યાલય ,ડીસા 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો