મંડળીના સદસ્યોની યાદી
મંડળીના સદસ્યોની યાદી


ક્રમ
સભ્યના નામ
સરનામુ
ઘરનું સરનામુ
મોબાઈલ નંબર
1
શ્રી નયનકુમાર અરજણજી પરમાર
પંચશીલ વિદ્યાલય,ડીસા
38,ધરણીધર બંગ્લોઝ, ચુનીકાકા પાર્ક ની બાજુમાં, ડીસા
94265 52003
2
શ્રી નાનજીભાઈ ખરસાણ
સરદાર પટેલ હાઈ, ડીસા

94273 75970
3
શ્રી હિમાંશુભાઈ બી.સુતરીય
કોટડા હાઈસ્કુલ,કોટડા
સિધ્ધી ટેનામે ન્ટ બજરંગનગર, કાંટ રોડ,  ડીસા
94273 75970
4
શ્રી નરેન્દ્રસિંહ પી દેવડા
નૂતનભારતી ઉ.બુ.વિદ્યા,ઝેરડા

94285 57085
5
શ્રી  ભરતભાઈ એમ. ચૌધરી
નાલંદા વિદ્યાલય,થરવાડા
, સંઘવીનગર, શીવનગર રોડ, ડીસા
99243 35210
6
શ્રી કનુભાઈ આર. પટેલ
લુણપુર માધ્ય.શાળા,લુણપુર

97266 66238
7
શ્રી મહેન્દ્રસિંહ  કે રાજપુત
ચામુંડા વિદ્યાલય,જડીયાલી

98248 65112
8
શ્રી વિનોદભાઈ કાંતીલાલ મોદી
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈ. ડીસા
ગોલ્દન પાર્ક સોસાયટી ભાગ-2, રેલ્વે સ્ટેશન રોડ,ડીસા
94263 92828
9
શ્રી જયેશભાઈ ચુનીલાલ  જોષી
એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
એફ સુવિધા એપાર્ટમેન્ટ , ઈદગાહ રોડ, પાલનપુર
93756 69900
10
શ્રી જગદીશભાઈ એસ. પટેલ
જાગૃતિ ઉ.બુ.વિદ્યા. ડાવસ

98981 21315
11
શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ એચ. દવે
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
, શ્રી સોસાયટી, સૌરભની બાજુમાં ડીસા
94276 39324
12
શ્રી પ્રમોદભાઈ મહેતા
ડી.જે.એન.મહેતા હાઈ.,જુનાડીસા

99041 48456
13
શ્રી કપિલભાઈ આઈ. સેવક
જાગૃતિ .વિદ્યામંદિર,શેરપુરા

94274 91409
14
શ્રી ગીરીશભાઈ જગન્નાથ રાવલ
એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા
૫૧, શાંતીનગર સોસાયટી, પલનપુર હાઈવે,ડીસા
98255 35129
15
શ્રી કિરીટભાઈ મોહનલાલ મોદી
એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
૩૩, નાલંદા સોસાયટી, ગોબરી રોડ, પાલનપુર
90999 06168
16
શ્રી પ્રકશકુમાર ગણેશભાઈ ચૌધરી
એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
શ્રીનાથ સોસાયટી રાણપુર રોડ ડીસા

17
શ્રી પ્રમોદભાઇ ગણપતલાલ વ્યાસ
એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
૩૮, ગોકુળનગર સોસાયટી અમદાવાદ હાઈવે, પાલનપુર
99790 30241
18
શ્રીમતી પ્રવિણાબેન પુરતોષમભાઈ પટેલ
એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
૨૭,ગુરુકૃપા સોસાયટી રામજીનગર રોડ ,પાલનપુર

19
શ્રી  મુકેશકુમાર જમનાદાસ ચૌહાણ
એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
૧૫, ઓમ પાર્ક , પાલનપુર હાઈવે, ડીસા
98258 21671
20
શ્રી વિજયકુમાર બી ચૌહાણ
ચામુંડા વિદ્યાલય, જડીયાલી
શ્રીનાથ સોસાયટી ડીસા હાઈવે, ધાનેરા

21
શ્રી રેણુંકાબેન એમ. પટેલ
ચામુંડા વિદ્યાલય, જડીયાલી
ચામુડા સોસાયટી, ધાનેરા

22
શ્રી બાબુલાલ એન ગજ્જર
ચામુંડા વિદ્યાલય, જડીયાલી
મુ. -શેરપુરા, પો- કંસારી તા.- ડીસા

23
શ્રી મયુરકુમાર સનતકુમાર દવે
પંચશીલ વિદ્યાલ,ડીસા
સરસ્વતી પાર્ક , રેલવે સ્ટેશન રોડ, ડીસા
96240 74962
24
શ્રી ચદ્રવદન પુનમાજી ચૌધરી
પંચશીલ વિદ્યાલ,ડીસા
૧૧, રાજેન્દ્રનગર સોસાયટી , ડાયમંડ સોસા. નજીક, હાઈવે રોદ, ડીસા
94280 23280
25
શ્રી યોગેશકુમાર કરશનભાઈ સોલંકી
પંચશીલ વિદ્યાલ,ડીસા
ડૉ. બાબા સાહેબ આબેદકર ચોક, જ્યોર્જ ટોકીઝ પાસે, ડીસા
99246 91656
26
શ્રી  માવજીભાઈ પટેલ
સરસ્વતી વિદ્યાલય, લાખણી


27
શ્રી રમેશભાઈ આર. દવે
નાલંદા મા. અને ઉ.મા. શાળા,થેરવાડા
95, પુષ્પવાટીકા ટાઉનશીપ, બિંદુસરોવર પાસે.,
81400 55313
28
શ્રી સંદિપકુમાર એસ. સુતરીયા
નાલંદા મા. અને ઉ.મા. શાળા,થેરવાડા
૨૪/૨, મંગળ પાર્ક, તીન હનુમાન રોડ, ડીસા
98249 56062
29
શ્રી ચેતનકુમાર એન. પટેલ
નાલંદા મા. અને ઉ.મા. શાળા,થેરવાડા
ઉમીયાનગર સોસાયટી, મોરવાડ તા.- વિજાપુર જિ.- મહેસાણા
99096 42070
30
શ્રી જયંતીભાઈ આઈ. પ્રજાપતી
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા


31
શ્રી નિલેશકુમાર આર. જોષી
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા


32
શ્રી જયેશકુમાર ચંદુલાલ . પંચીવાલા
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
ગજાનંદ સોસાયટી , અંકુર પાસે,ડીસા

33
શ્રી મયંક જમનાદાસ  પટેલ
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૧૪૩, શુકુન ગ્રીન સોસાયટી પારપડા રોડ, પાલનપુર

34
શ્રી સંગીતાબેન નારાયણદાસ મોઢ
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
નંદીગ્રામ સોસાયટી, ડેરી રોડ પાલનપુર
94285 59855
35
શ્રી રાકેશકુમાર એસ. પરમાર
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા


36
શ્રી નૈમેષકુમાર અંબાલાલ પટેલ
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
શ્યામ બંગ્લોઝ, પાટણ હાઇવે, ડીસા
9879771679
37
ડો. મનોજ ચંદુલાલ ત્રિવેદી
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
, શાંતીનગર સોસાયટી રજમંદિર થીયેટરની બાજુમાં, ડીસા
9428753911
38
શ્રી ગિરિશભાઈ ટી પરમાર
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા


39
શ્રી આશિષકુમાર કિરણભાઈ રાવલ
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
ઓમ કાશીબા નગર મહર્શિ અરવિંદ માર્ગ , પાલનપુર
9924691519
40
શ્રી પીયુષકુમાર એમ. જોષી
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
મુ પો- વેસા તા.- વડગામ
98259 98968
41
શ્રી મનોજકુમાર પુનમચંદ ખોખરીયા
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
હિમાલય રેસીડેન્સી , માર્કેટ યાર્ડ પાછળ, ડીસા
97250 02749
42
શ્રી દિનેશકુમાર વાલજીભાઈ પરમાર
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
સ્નેહકુજ સોસાયટી, ગાયત્રી મંદિર રોડ, ડીસા
98793 00840
43
શ્રી લલિતકુમાર કોટુમલ વારડે
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
શાસ્ત્રીનગર ભાગ- 2 ડીસા
99985 50418
44
શ્રી વિનોદચંદ્ર બી પ્રજાપતી
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા


45
શ્રી રમેશભાઈ પરથીભાઈ ચૌધરી
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
મુ.- વરણાવાડા તા. વડગામ
9879930611
46
શ્રી કમલેશકુમાર સી મકવાણા
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા


47
શ્રી હર્ષદભાઈ એમ સેવક
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
G-6, સુદરમ બંગ્લોઝ , પાલનપુર હાઈવે , ડીસા
94263 18561
48
શ્રી શૈલેશકુમાર કે ચાવડા
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા


49
શ્રી હરીભાઈ ગણેશજી ગેલોત
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
બી-31 સોમનાથ ટાઉનશીપ હવાઈ પીલર પાસે, ડીસા
9998151403
50
શ્રી મહેશકુમાર નાથાલાલ જાદવ
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
અંબિકાનગર સોસાયટી , રેલ્વે ફાટક પાસે,ડીસા
95743 40202
51
શ્રી દિપકભાઈ વેલજીભાઈ રાઠોડ
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
બેકરી કુવા, સંતોષીમાતાના મંદિર પાસે ,ડીસા
94285 05200
52
શ્રી મહેશકુમાર વિશ્વનાથ વ્યાસ
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૧૯, ચન્દ્રલોક સોસાયટી ,ડીસા
98793 11400
53
શ્રી શંકરલાલ દુર્ગાશંકર દવે
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
૧૫, રાજકમલ પાર્ક, ડાયમંદ સોસાયટી પાછળ , ડીસા

54
શ્રી પરેશકુમાર ગણપતલાલ સોની
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
૧૭, શ્રીપાલ સોસાયટે, જલારામ મંદિર પાછળ , ડીસા

55
શ્રી ભરતકુમાર ગાંડાભાઈ કુંભાર
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
મંગળપાર્ક સોસાયટી, રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપ પાછલ , ડીસા

56
શ્રી તરૂલતાબેન અંબાલાલ પટેલ
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
૬૬, શ્રીનાથ બંગ્લોઝ, રાણપુર રોડ, ડીસા

57
શ્રી મંગુભાઈ શુક્કરભાઈ પટેલ
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)

58
શ્રી કાનજીભાઈ મોતીભાઈ પટેલ
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
મુ.- જસરા તા.- લાખણી

59
શ્રી માલદેવભાઈ વિહાભાઈ ગુર્જર
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
શ્રીનાથ બંગ્લોઝ, રાણપુર રોડ, ડીસા

60
શ્રી દેવાભાઈ સરદારજી રાજપુત
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
મુ.- મોરાલ તા.- લાખણી

61
શ્રી હરીજી નથાજી જાટ
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
ઉ.- લક્ષ્મીપુરા પો.- વરનોડા તા- ડીસા

62
શ્રી અતુલકુમાર ભાનુપ્રસાદ વાઘેલા
અદર્શ હાઈસ્કુલ, માલગઢ
વિરેન પાર્ક ભાગ- ૧ , પાણીના ટાંકા સામે ,ડીસા

63
શ્રી પરેશકુમાર ચીમનલાલ મકવાણા
અદર્શ હાઈસ્કુલ, માલગઢ
સંતોશીમાતા ના મંદિર પાછાળ ડીસા

64
શ્રી જયેશકુમાર રમેશચંદ્ર સિસોદીયા
અદર્શ હાઈસ્કુલ, માલગઢ
અંકિત સોસાયટી , ડીસા

65
શ્રી જીતેન્દ્ર ચંદુલાલ ભાવસાર
એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા
દરજી ચકલા ઉંઝા જિ.- મહેસાણા

66
શ્રી હિતેન્દ્ર ગણેશભાઈ સોલંકી
એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા
સરસ્તી પાર્ક વિભાગ- ૨

67
શ્રી ચંદ્રિકાબેન ઉમેદભાઈ પટેલ
એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા
એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા

68
શ્રી તખતસિંહ કેશરસિંહ જાદવ
એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા
જાદવ વાસ .., સમૌમોટા

69
શ્રી વિનોદભાઈ દલજીભાઈ ચૌધરી
નાલંદા મા. અને ઉ.મા. શાળા,થેરવાડા
મુ પો- જસલેણી તા.- પાલનપુર
99249 77837
70
શ્રી અમ્રુતભાઈ જી ચૌધરી
વિવેક ઉ. બુ. વિધા., રામસણ

94275 45922
71
શ્રી હિતેશકુમાર રમેશભઈ
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા) ભીલડી
94279 87460
72
શ્રી બાબુભાઈ ભેમાભાઇ રંજ્યા
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
મુ.- વરનોડા તા. - ડીસા
98791 67195
73
શ્રી ભરતભાઈ પિરાભાઈ ગળસોર
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
99041 48267
74
શ્રી અલકાબેન રતીલાલા પટેલ
ડી એન જે આદર્શ હાઈ, ડીસા
૧૨, શિવમ બંગ્લોઝ ,પાલનપુર હઈવે ,ડીસા
95587 93537
75
શ્રી દિનેશકુમાર શંકરલાલ મોદી
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
, શુભ સોસાયટી, ડીસા
94273 93186
76
શ્રી દિલીપકુમાર મણીલાલ ગોહિલ
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
રામજી મંદિર પાસે , રાજપુર, ડીસા
94297 17906
77
શ્રી સુરેશકુમાર અંબાલાલ પ્રજાપતિ
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
પદમાવતે સોસાયટી, પ્રિતમનગર પાસે, ડીસા
97264 72188
78
શ્રી નવીનકુમાર મોહનલાલ બારોટ
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
એચ-1, સુન્દરમ બંગ્લોઝ ડીસા
99246 13265
79
શ્રી ધનશ્યામભાઈ ચંદ્રકાંત ગઢવી
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૩૬ જનકપુરી સોસાયટી ,ગોબરી રોડ પાલનપુર
99092 92066
80
શ્રી શૈલેશકુમાર રેવાભાઈ પટેલ
ભગવતી વિદ્યાલય, રસાણા મોટા
કોલેજ કમ્પાઉન્ડ , પ્રતાપભાઈની વાડી , પાલનપુર
97270 43840
81
શ્રી હરજીભાઈ અમરાભાઈ પટેલ
ભગવતી વિદ્યાલય, રસાણા મોટા
દુધ મંડળી પાછળ , રામવાસ, તા.-ડીસા
9310027649
82
શ્રી હિમાંશુભાઈ આત્મારામ વાળંદ
ભગવતી વિદ્યાલય, રસાણા મોટા
વાળંદવાસ , સુઢિયા તા.-વડનગર
93100 27652
83
શ્રી તારાબેન લવજીભાઈ દેસાઈ
ભગવતી વિદ્યાલય, રસાણા મોટા
અર્બુદા કલીનિક, કે.જે. મેડીકલ સ્ટોરની બાજુમાં, ભીલડી
99248 88984
84
શ્રી અરૂણભાઈ ઉદેસીંગ બારોટ
ભગવતી વિદ્યાલય, રસાણા મોટા
હિમાલય રેસીડંસી , માર્કેટ યાર્ડની પાછલ, ડીસા
99092 92074
85
શ્રી વસંતભાઈ કાળીદાસ  પરમાર
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
H-75 હિમાલય રેસીડેન્સી , માર્કેત યાર્ડ પાછળ ,ડીસા

86
શ્રી ફાલ્ગુનીબેન વિઠ્ઠલદાસ પરમાર
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
21, સાર્થક બંગ્લોઝ ,ડીસા
98255 07998
87
શ્રી ગણેશભાઈ રામાભાઈ પટેલ
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
બી-૨૭, તિરૂપતિ ટાઉનશીપ, રાણપુર રોડ, ડીસા
94280 23750
88
શ્રી રણછોડજી ગોવાજી મકવાણા
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
ગાયત્રીનગર , ઉમીયાનગરની પાછલ ,ડીસા
99245 50558
89
શ્રી સુખદેવકુમાર ભોમાજી
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
ગોગાધાણી, માલગઢ
97241 74080
90
શ્રી મહેશચંદ્ર રેવાશંકર દવે
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
૩૦, અંકુર સોસાયટી ,ડીસા
99094 64260
91
શ્રી અનસ્યાભાઈ બાબનભાઈ ભોયે
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
રોક્ષ બ્રો સોસાયટી , ડીસા
94275 53690
92
શ્રી પ્રહલાદભાઈ કેશવલાલ સુતરીયા
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
રોક્ષ બ્રો સોસાયટી , રબારી વાસ,ડીસા
94289 83166
93
શ્રી કમલેશભાઈ અજમલભાઈ ડોડીયા
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
બી-૧૮, સરસ્વતી પાર્કભાગ-3 , રેલ્વે સ્ટેશન રોડ, ડીસા
94262 39203
94
શ્રી અશોકકુમાર હરિસંગભાઈ ચૌધરી
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
સી-૧૬૬, તિરૂપતિ ટાઉનશીપ, રાણપુર રોડ ડીસા
98246 99576
95
શ્રી સંગીતાબેન રસીકલાલ કાનુડાવાળા
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
લછાજી ચાલી , ડિમ્પલ ટોકીઝ પાસે, ડીસા
94269 56702
96
શ્રી દશરથભાઈ બચુભાઈ બોદર
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
ગાયત્રીનગર , ઉમીયાનગરની પાછલ ,ડીસા
94288 34558
97
શ્રી દેવજીભાઈ કાન્તીભાઈ પરમાર
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
મુ- ધાણધા તા.- પાલનપુર
94272 56878
98
શ્રી ચૌધરી ફતેસિંહ કચરાભાઈ
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
૬/૨ સુખદેવનગર , રાજમંદિર ટોકિઝ પાસે, ડીસા
97264 71465
99
શ્રી શાંતીભાઈ ભીખાભાઈ પટેલ
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
-૧૦, નીલ કમલ સોસાયટી
98240 91412
100
પટેલ પીરાભાઈ હિન્દાભાઈ
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા


101
દેસાઈ સરતન ચેહરાભાઈ
જાગૃતિ ક્ન્યા વિદ્યાલય ,ડીસા


102
રાવલ જયેશકુમાર પૂંજાભાઈ
એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર


103
પ્રજાપતી મહેશકુમાર કુરશીભાઈ
એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર


104
ચૌધરી રમેશચંદ્ર લાલજીભાઈ
નૂતનભારતી ઉ.બુ.વિદ્યા,ઝેરડા
૫૬/બી મંગળ પાર્ક સોસાયટી, રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપ પાછળ ,ડીસા
99988 30336
105
વાઘેલા રંગતસિંહ રાજસિંહ
નૂતનભારતી ઉ.બુ.વિદ્યા,ઝેરડા
નૂતનભારતી ઉ.બુ.વિદ્યા,ઝેરડા
99791 22742
106
ગોહિલ જયાબેન ભગવાનભાઈ
નાલંદા વિદ્યાલય,થેરવાડા
ગ્રીનપાર્ક સોસાયટી ,ડીએસા
92270 14182
107
પટેલ જીગીશાબેન જ્યંતીભાઈ
જાગૃતિ .વિદ્યામંદિર,શેરપુરા
સંઘવીનગર સોસાયટી, શિવનગર,ડીસા
96240 48679
108
પરમાર મહેન્દ્રભાઈ નારણભાઈ
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા
રીજમેન્ટ  વાલ્કીમીનગર , ડીસા
95371 32664
109
પરમાર બાબુભાઈ નારણભાઈ
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા
રીજમેન્ટ  વાલ્કીમીનગર , ડીસા
95371 32664
110
શ્રીમાળી સુનિલકુમાર કાંતિલાલ
જાગૃતિ ઉ.બુ.વિદ્યા. ડાવસ
સાત સંચા કસ્બાવાસ પાલનપુર
89051 71701
111
ગેલોત મુકેશકુમાર ભેમાજી
અદર્શ હાઈસ્કુલ, માલગઢ
મોટીધાણી મુ.- માલગઢ,તા.- ડીસા
9998752895
112
ત્રિવેદી સંગીતાબેન ચંપકલાલ
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
૧૧ શાંતીનગર સોસાયટી
94274 88841
113
પુરોહિત નિલેશકુમાર રાજેન્દ્રપ્રસાદ
સરદાર પટેલ હાઈ, ડીસા
સરગમ બંગ્લોજ,ડીસા
98251 07148
114
રાવલ પરેશકુમાર ભીખાભાઈ
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
7, રાજકમલ સોસાયટી, ડેરી રોડ પાલનપુર
94288 44157
115
વાળંદ પિન્ટુ કુમાર ગોરધનદાસ
અદર્શ હાઈસ્કુલ, માલગઢ
મુ- ડીસા , તા.-ડીસા
9238726385
116
સથવાર અનિલકુમાર હીરાલાલ
અદર્શ હાઈસ્કુલ, માલગઢ
૬૮, આરાધના સોસાયટી , મહેસાણા
96386 81147
117
સોંદરવા ગીરીશકુમાર ખીમજીભાઈ
પંચશીલ વિદ્યાલય,ડીસા
શિવ સાનિધ્ય સોસાયટી., મહેસાણા
81401 56535
118
સુતરિયા રાજેશકુમાર સોમાભાઈ
પંચશીલ વિદ્યાલય,ડીસા
મન દર્શન સોસાયટી, મહેસાણા
99048 03597
119
લીમ્બાચીયા ભરતકુમાર રમણભાઈ
દોશી ના. જે. આદર્શ હાઈસ્કુલ, ડીસા
આસોપાલવ સોસાયટી ,ડીસા
97248 98239
120
સુથાર દિપેશકુમાર કાન્તલાલ
દોશી ના. જે. આદર્શ હાઈસ્કુલ, ડીસા
41, શ્રીનાથ બંગ્લોઝ, રાણપુર રોડ,ડીસા
99253 99536
121
રાજ્પુરીયા નટવરલાલ વાસુભાઈ
દોશી ના. જે. આદર્શ હાઈસ્કુલ, ડીસા
મુ.- ભોયણ તા.- ડીસા
94283 70426
122
શર્મા પરમાનંદ શ્રીરામજી
આદર્શ પ્રાથમિક શાળા, ડીસા
૯, પીંક સીટી, રાણપુર રોડ, ડીસા
94273 72818
123
વોરા બકુલકુમાર ભાનુપ્રસાદ
આદર્શ પ્રાથમિક શાળા, ડીસા
મુ.-રૈયા તા.- દિયોદર
8160197651
124
મહેતા વૈભવકુમાર કનુભાઈ
આદર્શ પ્રાથમિક શાળા, ડીસા
જોગકૃપ સોસાયટી, વેલુનગર, ડીસા
9409438068
125
સુંઢેસા દિનેશકુમાર ગટાજી
આદર્શ પ્રાથમિક શાળા, ડીસા
પીન્ક સીટી, રાણપુર રોડૅ, ડીસા
95588 20497ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો