લોન મેળવનાર સદસ્યની યાદી જુલાઈ ૨૦૧૮ પછીની

 બાબુભાઈ ભેમાભાઈ રંજ્યા એપ્રિલ ૧૯

પરેશભાઈ ભીખાભાઈ રાવળ એપ્રિલ ૧૯  

સુથાર દિપેશકુમાર કાંતીલાલ એપ્રિલ ૧૯

 શ્રી અમરતભાઈ ગેમરભાઈ ચૌધરી તા.૦૫-૦૩-૨૦૧૯

શ્રી નરેન્દ્રસિંહ પબાજી દેવડા તા. ૧૫-૦૩-૨૦૧૯ 

શ્રી ભરતભાઈ રામાભાઈ લિમ્બાચીયા   તા.૧૦-૦૧-૨૦૧૯ 

શ્રી દિનેશભાઈ ગટાજી સુઢેશા   તા.૦૯-૦૧-૨૦૧૯ 

શ્રી જયંતીભાઈ આઈ પ્રજાપતિ તા.૨૧.૦૧.૨૦૧૯
 
 
શ્રી રમેશભાઈ પરથીભાઈ ચૌધરી તા.૨૪/૭/૨૦૧૮ 

શ્રી પરેશકુમાર ચીમનલાલ મકવાના તા.૧૪-૮-૨૦૧૮

શ્રી સંદિપકુમાર સોમાલા સુતરિયા તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૮ 

શ્રી બાબુભાઈ નારયણભાઈ પરમાર લોન તા.૨૪-૯-૨૦૧૮ 

શ્રી ચેતનકુમાર નારાયનભાઈ પટેલ , તા,૦૯-૧૦-૨૦૧૮ 

શ્રી રાકેશકુમાર સવજીભાઈ પરમાર એસ.સી.ડબ્લ્યુ.  

શ્રી નિલેશકુમારા રાજેન્દ્રપ્રસાદ પુરોહિત , તા.૧૦-૧૦-૨૦૧૮ 

શ્રી ગીરીશકુમાર ખીમજીભાઈ સોંદરવા તા.૩.૧૧.૨૦૧૮

શ્રી લલિતકુમાર કોટુમલ વારડે  

પટેલ તરુલતાબેન અંબાલાલ  

શ્રી પરમાનંદ એસ. શર્મા 

શ્રી ચંદ્રવદન પી. ચૌધરી  

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો