લોન મેળવનાર સદસ્યની યાદી જુલાઈ ૨૦૧૮ પછીનીશ્રી રમેશભાઈ પરથીભાઈ ચૌધરી તા.૨૪/૭/૨૦૧૮ 

શ્રી પરેશકુમાર ચીમનલાલ મકવાના તા.૧૪-૮-૨૦૧૮

શ્રી સંદિપકુમાર સોમાલા સુતરિયા તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૮ 

શ્રી બાબુભાઈ નારયણભાઈ પરમાર લોન તા.૨૪-૯-૨૦૧૮ 

શ્રી ચેતનકુમાર નારાયનભાઈ પટેલ , તા,૦૯-૧૦-૨૦૧૮ 

શ્રી રાકેશકુમાર સવજીભાઈ પરમાર એસ.સી.ડબ્લ્યુ.  

શ્રી નિલેશકુમારા રાજેન્દ્રપ્રસાદ પુરોહિત , તા.૧૦-૧૦-૨૦૧૮ 

શ્રી ગીરીશકુમાર ખીમજીભાઈ સોંદરવા તા.૩.૧૧.૨૦૧૮

શ્રી લલિતકુમાર કોટુમલ વારડે  

પટેલ તરુલતાબેન અંબાલાલ  

શ્રી પરમાનંદ એસ. શર્મા 

શ્રી ચંદ્રવદન પી. ચૌધરી  

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો