સોમવાર, 15 જૂન, 2020

વાર્ષિક સાધારણ સભા જુન -૨૦૨૦

27-6-2020 સવારે ૧૦-૦૦કલાકે  નીચેની લિંક નો ઉપયોગ કરી કોન્ફોરન્સ એપ ડાઉનલોડ કરી બેઠકમાં બિનચુક જોડાવવા આગ્રહ છે

Namaste!

Please use the following link to download the Say Namaste Video Conferencing app on your phone:

Android Google Play Store: https://bit.ly/2X4qHqO

iOS Apple App Store: https://apple.co/2LZRNtZ