મંગળવાર, 29 જાન્યુઆરી, 2019

ફરજીયાત બચતની પાવતી

મિત્રો નાણાંકીય વર્ષ પૂરું થવા આવ્યું છે. દરેક સભાસદ મિત્રોએ પોતાના ખાતાનો હિસાબ ગૌતમભાઈ પંચાલ ને મળીને ચેક કરી લેવો. અને પોતાની પાવતીઓ અને શેર સર્ટીફિકેટ લેવા ના બાકી હોય તો તે પણ મેળવી લેવા.
આ કામ 19.2.19 સુધીમાં પૂરું કરવું છે.

સોમવાર, 28 જાન્યુઆરી, 2019

તા.27.01.2019 ખાસ સાધારણ સભાની બેઠક

આજ રોજ તા.27.01.2018 ના રોજ મંડળી ના કાર્યાલય પંચશીલ વિદ્યાલય, ડીસા મુકામે મંડળી ના પેટા નિયમો માં સુધારા માટે ખાસ સાધારણ મળી. બેઠકની શરૂઆત માં  જાગૃતિ ટ્રસ્ટના  મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી શ્રી અશ્વિનભાઈ પરમાર હાજર રહ્યાં હતાંમિત્રો નાણાંકીય વર્ષ પૂરું થવા આવ્યું છે. દરેક સભાસદ મિત્રોએ પોતાના ખાતાનો હિસાબ ગૌતમભાઈ પંચાલ ને મળીને ચેક કરી લેવો. અને પોતાની પાવતીઓ અને શેર સર્ટીફિકેટ લેવા ના બાકી હોય તો તે પણ મેળવી લેવા.
આ કામ 9.2.19 સુધીમાં પૂરું કરવું છે.

શનિવાર, 5 જાન્યુઆરી, 2019

ઈ.સી.એસ. માટે ફોર્મ ભરવ

આથી મંડળી સાથે સંકળાયેલ તમામ શાળાના આચાર્ય મિત્રોને જણાવવાનું કે મંડળીના કાયદા મુજબ દર માસે પોતાની શાળાના મંડળીના સભ્ય હોય તેવા તમામ કર્મચારીઓની માસીક બચત અને લોન હપ્તો તેમના પગાર માંથી બારોબાર કાપીને દર માસની ૧૦ તારીખ પહેલાં મંડળીને મોક્લી આપવાની હોય છે. અનુભવે એવું જણાયુ છે કે નિયત તારીખ સુધીમાં કપાતનો ચેક મંડળીને મળતો નથી. તેથી કરજ ધિરાણ લેનાર સભ્ય પાસેથી વ્યાજ લેવામાં અને ફરજીયાત બચત પર વ્યાજ આપવાની ગણતરીમાં મુશ્કેલી પડે છે. તેથી  આ માસથી જ કપાત જમા લઈ ચેક મોક્લી આપવા વિનંતી છે. અને આ માટે કર્મચારીઓ એ જ્યાં પોતાનો પગાર થતો હોય તે બેંક શાખામાં ઈ.સી.એસ. ના ફોર્મ ભરીને કપાત શરૂ કરવે તે માટે જણાવવામાં આવે છે તે માટે ફોર્મના નમુના બનાવી આ સાથે નીચે પોષ્ટ કરવામાં આવે છે.


એસ.બી.આઈ. માં ખાતા હોય તેવા સભ્યો માટે ફોર્મ નો નમૂનો 

દેના બેંકમાં ખાતા હોય તેવા સભ્ય માટે ફોર્મનો નમૂનો