ધિરાણ મેળવવા માટે ફોર્મલોન માટે ફોર્મ માટે <--- લિંક પર ક્લિક કરો 

LON DHIRAN FORM  

લોન મેળવવાની અરજી સાથેના  આધાર પુરાવા

(1) કરજ લેનારના બે ફોટા 

(2) સહી કરેલ ચેક-૫ /આધાર કાર્ડ/રેશનકાર્ડ/ચંટણી કાર્ડ    

(3) પગાર ખાતાની પાસ બુકની  ઝેરોક્ષ .

(4) કરજદારનું મુખત્યાર નામું  

(5) જામીનોનું કબુલાત નામું /આધાર કાર્ડ/રેશનકાર્ડ/ પગાર સ્લીપ
(6) જામીનના ફોટા
(7) જામીન થનારનો એક એક ચેક
(8) જામીનદારની છેલ્લા ની પગાર સ્લીપ
(9) નોકરીદાતાની પગારમાંથી કપાત કરી મંડળીને લોન નો હપ્તો બારોબા મોક્લી આપવાની બાંહેધરી
ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો