મંગળવાર, 11 એપ્રિલ, 2017

ફિક્સ ડિપોજીટ પર વ્યાજના દર

ફિક્સ ડિપોજીટ પર વ્યાજના દર

બેંક અને ધી ડીસા તાલુકાની અનુદાનિત શાળાઓના કર્મચારીઓની બચત અને ધિરાણ સહકારી મંડળી લી. , ડીસાના વ્યાજ દર  

  ( He updated list of Indian Bank Fixed Deposit Interest Rates And The Deesa Taluka Granted Schools Employee Savings and Credit     co- Operative Ltd., Deesa for Normal and Senior Citizen And co- Operative Mandli, Deesa Rate.)


Period                    
Regular FD Rates             
  Senior Citizen FD Rates         
 MANDALI     DEESA
7 days to 14 days
4 .00
4.00
4.00
15 days to 29 days
4.00
4.50
4.50
30 days to 45 days
4.50
5.00
5.00
46 days to 90 days
4.50
5.00
5.00
91 days to 120 days
5.25
5.75
5.75
121 days to 180 days
5.25
5.75
5.75
181 to less than 9 months
5.75
6.25
6.25
9 months to less than 1 Year
6.25
6.75
6.75
1 year
6.50
7.00
7.00
1 year to < 2 Years
6.25
6.75
7.25
2 years to < 3 Years
6.25
6.75
7.50
3 years and above
6.50
6.50
7.75


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો