સોમવાર, 5 નવેમ્બર, 2018

નવેમ્બર ૨૦૧૮ ની સ્થીતીએ સદસ્યોની યાદી


ક્રમ
સભ્યના નામ
સરનામુ
ઘરનું સરનામુ
1
શ્રી નયનકુમાર અરજણજી પરમાર
પંચશીલ વિદ્યાલય,ડીસા
38,ધરણીધર બંગ્લોઝ, ચુનીકાકા પાર્ક ની બાજુમાં, ડીસા
2
શ્રી નાનજીભાઈ ખરસાણ 
સરદાર પટેલ હાઈ, ડીસા

3
શ્રી હિમાંશુભાઈ બી.સુતરીય
કોટડા હાઈસ્કુલ,કોટડા
સિધ્ધી ટેનામે ન્ટ બજરંગનગર, કાંટ રોડ,  ડીસા
4
શ્રી નરેન્દ્રસિંહ પી દેવડા
નૂતનભારતી ઉ.બુ.વિદ્યા,ઝેરડા

5
શ્રી  ભરતભાઈ એમ. ચૌધરી
નાલંદા વિદ્યાલય,થરવાડા
, સંઘવીનગર, શીવનગર રોડ, ડીસા
6
શ્રી કનુભાઈ આર. પટેલ
લુણપુર માધ્ય.શાળા,લુણપુર

7
શ્રી મહેન્દ્રસિંહ  કે રાજપુત
ચામુંડા વિદ્યાલય,જડીયાલી

8
શ્રી વિનોદભાઈ કાંતીલાલ મોદી
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈ. ડીસા
ગોલ્દન પાર્ક સોસાયટી ભાગ-2, રેલ્વે સ્ટેશન રોડ,ડીસા
9
શ્રી જયેશભાઈ ચુનીલાલ  જોષી
એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
એફ સુવિધા એપાર્ટમેન્ટ , ઈદગાહ રોડ, પાલનપુર
10
શ્રી જગદીશભાઈ એસ. પટેલ
જાગૃતિ ઉ.બુ.વિદ્યા. ડાવસ

11
શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ એચ. દવે
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
, શ્રી સોસાયટી, સૌરભની બાજુમાં ડીસા
12
શ્રી પ્રમોદભાઈ મહેતા
ડી.જે.એન.મહેતા હાઈ.,જુનાડીસા

13
શ્રી કપિલભાઈ આઈ. સેવક  
જાગૃતિ .વિદ્યામંદિર,શેરપુરા

14
શ્રી ગીરીશભાઈ જગન્નાથ રાવલ 
એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા
૫૧, શાંતીનગર સોસાયટી, પલનપુર હાઈવે,ડીસા
15
શ્રી કિરીટભાઈ મોહનલાલ મોદી
એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
૩૩, નાલંદા સોસાયટી, ગોબરી રોડ, પાલનપુર
16
શ્રી પ્રકશકુમાર ગણેશભાઈ ચૌધરી 
એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
શ્રીનાથ સોસાયટી રાણપુર રોડ ડીસા
17
શ્રી પ્રમોદભાઇ ગણપતલાલ વ્યાસ
એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
૩૮, ગોકુળનગર સોસાયટી અમદાવાદ હાઈવે, પાલનપુર
18
શ્રીમતી પ્રવિણાબેન પુરતોષમભાઈ પટેલ
એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
૨૭,ગુરુકૃપા સોસાયટી રામજીનગર રોડ ,પાલનપુર
19
શ્રી  મુકેશકુમાર જમનાદાસ ચૌહાણ
એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
૧૫, ઓમ પાર્ક , પાલનપુર હાઈવે, ડીસા
20
શ્રી વિજયકુમાર બી ચૌહાણ
ચામુંડા વિદ્યાલય, જડીયાલી
શ્રીનાથ સોસાયટી ડીસા હાઈવે, ધાનેરા
21
શ્રી રેણુંકાબેન એમ. પટેલ
ચામુંડા વિદ્યાલય, જડીયાલી
ચામુડા સોસાયટી, ધાનેરા
22
શ્રી બાબુલાલ એન ગજ્જર
ચામુંડા વિદ્યાલય, જડીયાલી
મુ. -શેરપુરા, પો- કંસારી તા.- ડીસા
23
શ્રી મયુરકુમાર સનતકુમાર દવે 
પંચશીલ વિદ્યાલ,ડીસા
સરસ્વતી પાર્ક , રેલવે સ્ટેશન રોડ, ડીસા
24
શ્રી ચદ્રવદન પુનમાજી ચૌધરી
પંચશીલ વિદ્યાલ,ડીસા
૧૧, રાજેન્દ્રનગર સોસાયટી , ડાયમંડ સોસા. નજીક, હાઈવે રોદ, ડીસા
25
શ્રી યોગેશકુમાર કરશનભાઈ સોલંકી
પંચશીલ વિદ્યાલ,ડીસા
ડૉ. બાબા સાહેબ આબેદકર ચોક, જ્યોર્જ ટોકીઝ પાસે, ડીસા
26
શ્રી  માવજીભાઈ પટેલ
સરસ્વતી વિદ્યાલય, લાખણી

27
શ્રી રમેશભાઈ આર. દવે
નાલંદા મા. અને ઉ.મા. શાળા,થેરવાડા
95, પુષ્પવાટીકા ટાઉનશીપ, બિંદુસરોવર પાસે.,
28
શ્રી સંદિપકુમાર એસ. સુતરીયા
નાલંદા મા. અને ઉ.મા. શાળા,થેરવાડા
૨૪/૨, મંગળ પાર્ક, તીન હનુમાન રોડ, ડીસા
29
શ્રી ચેતનકુમાર એન. પટેલ
નાલંદા મા. અને ઉ.મા. શાળા,થેરવાડા
ઉમીયાનગર સોસાયટી, મોરવાડ તા.- વિજાપુર જિ.- મહેસાણા
30
શ્રી જયંતીભાઈ આઈ. પ્રજાપતી
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા

31
શ્રી નિલેશકુમાર આર. જોષી
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા

32
શ્રી જયેશકુમાર ચંદુલાલ . પંચીવાલા
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
ગજાનંદ સોસાયટી , અંકુર પાસે,ડીસા
33
શ્રી મયંક જમનાદાસ  પટેલ
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૧૪૩, શુકુન ગ્રીન સોસાયટી પારપડા રોડ, પાલનપુર
34
શ્રી સંગીતાબેન નારાયણદાસ મોઢ
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
નંદીગ્રામ સોસાયટી, ડેરી રોડ પાલનપુર
35
શ્રી રાકેશકુમાર એસ. પરમાર
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા

36
શ્રી નૈમેષકુમાર અંબાલાલ પટેલ
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
શ્યામ બંગ્લોઝ, પાટણ હાઇવે, ડીસા
37
ડો. મનોજ ચંદુલાલ ત્રિવેદી
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
, શાંતીનગર સોસાયટી રજમંદિર થીયેટરની બાજુમાં, ડીસા
38
શ્રી ગિરિશભાઈ ટી પરમાર
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા

39
શ્રી આશિષકુમાર કિરણભાઈ રાવલ
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
ઓમ કાશીબા નગર મહર્શિ અરવિંદ માર્ગ , પાલનપુર
40
શ્રી પીયુષકુમાર એમ. જોષી
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
મુ પો- વેસા તા.- વડગામ
41
શ્રી મનોજકુમાર પુનમચંદ ખોખરીયા
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
હિમાલય રેસીડેન્સી , માર્કેટ યાર્ડ પાછળ, ડીસા
42
શ્રી દિનેશકુમાર વાલજીભાઈ પરમાર
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
સ્નેહકુજ સોસાયટી, ગાયત્રી મંદિર રોડ, ડીસા
43
શ્રી લલિતકુમાર કોટુમલ વારડે
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
શાસ્ત્રીનગર ભાગ- 2 ડીસા
44
શ્રી વિનોદચંદ્ર બી પ્રજાપતી
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા

45
શ્રી રમેશભાઈ પરથીભાઈ ચૌધરી
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
મુ.- વરણાવાડા તા. વડગામ
46
શ્રી કમલેશકુમાર સી મકવાણા
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા

47
શ્રી હર્ષદભાઈ એમ સેવક
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
G-6, સુદરમ બંગ્લોઝ , પાલનપુર હાઈવે , ડીસા
48
શ્રી શૈલેશકુમાર કે ચાવડા
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા

49
શ્રી હરીભાઈ ગણેશજી ગેલોત
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
બી-31 સોમનાથ ટાઉનશીપ હવાઈ પીલર પાસે, ડીસા
50
શ્રી મહેશકુમાર નાથાલાલ જાદવ
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
અંબિકાનગર સોસાયટી , રેલ્વે ફાટક પાસે,ડીસા
51
શ્રી દિપકભાઈ વેલજીભાઈ રાઠોડ
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
બેકરી કુવા, સંતોષીમાતાના મંદિર પાસે ,ડીસા
52
શ્રી મહેશકુમાર વિશ્વનાથ વ્યાસ
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૧૯, ચન્દ્રલોક સોસાયટી ,ડીસા
53
શ્રી શંકરલાલ દુર્ગાશંકર દવે
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
૧૫, રાજકમલ પાર્ક, ડાયમંદ સોસાયટી પાછળ , ડીસા
54
શ્રી પરેશકુમાર ગણપતલાલ સોની
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
૧૭, શ્રીપાલ સોસાયટે, જલારામ મંદિર પાછળ , ડીસા
55
શ્રી ભરતકુમાર ગાંડાભાઈ કુંભાર
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
મંગળપાર્ક સોસાયટી, રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપ પાછલ , ડીસા
56
શ્રી તરૂલતાબેન અંબાલાલ પટેલ
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
૬૬, શ્રીનાથ બંગ્લોઝ, રાણપુર રોડ, ડીસા
57
શ્રી મંગુભાઈ શુક્કરભાઈ પટેલ
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
58
શ્રી કાનજીભાઈ મોતીભાઈ પટેલ
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
 મુ.- જસરા તા.- લાખણી
59
શ્રી માલદેવભાઈ વિહાભાઈ ગુર્જર
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
 શ્રીનાથ બંગ્લોઝ, રાણપુર રોડ, ડીસા
60
શ્રી દેવાભાઈ સરદારજી રાજપુત
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
મુ.- મોરાલ તા.- લાખણી
61
શ્રી હરીજી નથાજી જાટ
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
ઉ.- લક્ષ્મીપુરા પો.- વરનોડા તા- ડીસા
62
શ્રી અતુલકુમાર ભાનુપ્રસાદ વાઘેલા
અદર્શ હાઈસ્કુલ, માલગઢ
વિરેન પાર્ક ભાગ- ૧ , પાણીના ટાંકા સામે ,ડીસા
63
શ્રી પરેશકુમાર ચીમનલાલ મકવાણા
અદર્શ હાઈસ્કુલ, માલગઢ
સંતોશીમાતા ના મંદિર પાછાળ ડીસા 
64
શ્રી જયેશકુમાર રમેશચંદ્ર સિસોદીયા
અદર્શ હાઈસ્કુલ, માલગઢ
અંકિત સોસાયટી , ડીસા
65
શ્રી જીતેન્દ્ર ચંદુલાલ ભાવસાર
એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા
દરજી ચકલા ઉંઝા જિ.- મહેસાણા
66
શ્રી હિતેન્દ્ર ગણેશભાઈ સોલંકી
એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા
સરસ્તી પાર્ક વિભાગ- ૨
67
શ્રી ચંદ્રિકાબેન ઉમેદભાઈ પટેલ
એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા
એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા
68
શ્રી તખતસિંહ કેશરસિંહ જાદવ
એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા
જાદવ વાસ .., સમૌમોટા
69
શ્રી વિનોદભાઈ દલજીભાઈ ચૌધરી
નાલંદા મા. અને ઉ.મા. શાળા,થેરવાડા
મુ પો- જસલેણી તા.- પાલનપુર 
70
શ્રી અમ્રુતભાઈ જી ચૌધરી
વિવેક ઉ. બુ. વિધા., રામસણ

71
શ્રી હિતેશકુમાર રમેશભઈ
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા) ભીલડી
72
શ્રી બાબુભાઈ ભેમાભાઇ રંજ્યા
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
મુ.- વરનોડા તા. - ડીસા
73
શ્રી ભરતભાઈ પિરાભાઈ ગળસોર
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
74
શ્રી અલકાબેન રતીલાલા પટેલ
ડી એન જે આદર્શ હાઈ, ડીસા
૧૨, શિવમ બંગ્લોઝ ,પાલનપુર હઈવે ,ડીસા
75
શ્રી દિનેશકુમાર શંકરલાલ મોદી
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
, શુભ સોસાયટી, ડીસા 
76
શ્રી દિલીપકુમાર મણીલાલ ગોહિલ
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
રામજી મંદિર પાસે , રાજપુર, ડીસા
77
શ્રી સુરેશકુમાર અંબાલાલ પ્રજાપતિ
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
પદમાવતે સોસાયટી, પ્રિતમનગર પાસે, ડીસા
78
શ્રી નવીનકુમાર મોહનલાલ બારોટ
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
એચ-1, સુન્દરમ બંગ્લોઝ ડીસા
79
શ્રી ધનશ્યામભાઈ ચંદ્રકાંત ગઢવી
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૩૬ જનકપુરી સોસાયટી ,ગોબરી રોડ પાલનપુર
80
શ્રી શૈલેશકુમાર રેવાભાઈ પટેલ
ભગવતી વિદ્યાલય, રસાણા મોટા
કોલેજ કમ્પાઉન્ડ , પ્રતાપભાઈની વાડી , પાલનપુર
81
શ્રી હરજીભાઈ અમરાભાઈ પટેલ
ભગવતી વિદ્યાલય, રસાણા મોટા
દુધ મંડળી પાછળ , રામવાસ, તા.-ડીસા
82
શ્રી હિમાંશુભાઈ આત્મારામ વાળંદ
ભગવતી વિદ્યાલય, રસાણા મોટા
વાળંદવાસ , સુઢિયા તા.-વડનગર
83
શ્રી તારાબેન લવજીભાઈ દેસાઈ
ભગવતી વિદ્યાલય, રસાણા મોટા
અર્બુદા કલીનિક, કે.જે. મેડીકલ સ્ટોરની બાજુમાં, ભીલડી
84
શ્રી અરૂણભાઈ ઉદેસીંગ બારોટ
ભગવતી વિદ્યાલય, રસાણા મોટા
હિમાલય રેસીડંસી , માર્કેટ યાર્ડની પાછલ, ડીસા
85
શ્રી વસંતભાઈ કાળીદાસ  પરમાર
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
H-75 હિમાલય રેસીડેન્સી , માર્કેત યાર્ડ પાછળ ,ડીસા
86
શ્રી ફાલ્ગુનીબેન વિઠ્ઠલદાસ પરમાર
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
21, સાર્થક બંગ્લોઝ ,ડીસા
87
શ્રી ગણેશભાઈ રામાભાઈ પટેલ
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
બી-૨૭, તિરૂપતિ ટાઉનશીપ, રાણપુર રોડ, ડીસા
88
શ્રી રણછોડજી ગોવાજી મકવાણા
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
ગાયત્રીનગર , ઉમીયાનગરની પાછલ ,ડીસા
89
શ્રી સુખદેવકુમાર ભોમાજી
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
ગોગાધાણી, માલગઢ
90
શ્રી મહેશચંદ્ર રેવાશંકર દવે
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
૩૦, અંકુર સોસાયટી ,ડીસા
91
શ્રી અનસ્યાભાઈ બાબનભાઈ
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
રોક્ષ બ્રો સોસાયટી , ડીસા
92
શ્રી પ્રહલાદભાઈ કેશવલાલ સુતરીયા
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
રોક્ષ બ્રો સોસાયટી , રબારી વાસ,ડીસા
93
શ્રી કમલેશભાઈ અજમલભાઈ ડોડીયા
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
બી-૧૮, સરસ્વતી પાર્કભાગ-3 , રેલ્વે સ્ટેશન રોડ, ડીસા
94
શ્રી અશોકકુમાર હરિસંગભાઈ ચૌધરી
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
સી-૧૬૬, તિરૂપતિ ટાઉનશીપ, રાણપુર રોડ ડીસા
95
શ્રી સંગીતાબેન રસીકલાલ કાનુડાવાળા
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
લછાજી ચાલી , ડિમ્પલ ટોકીઝ પાસે, ડીસા
96
શ્રી દશરથભાઈ બચુભાઈ બોદર
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
ગાયત્રીનગર , ઉમીયાનગરની પાછલ ,ડીસા
97
શ્રી દેવજીભાઈ કાન્તીભાઈ પરમાર
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
મુ- ધાણધા તા.- પાલનપુર
98
શ્રી ચૌધરી ફતેસિંહ કચરાભાઈ
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
૬/૨ સુખદેવનગર , રાજમંદિર ટોકિઝ પાસે, ડીસા
99
શ્રી શાંતીભાઈ ભીખાભાઈ પટેલ
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા
  -૧૦, નીલ કમલ સોસાયટી
100
પટેલ પીરાભાઈ હિન્દાભાઈ
ડી. એન. પી. ગલ્સ હાઈ, ડીસા

101
દેસાઈ સરતન ચેહરાભાઈ
જાગૃતિ ક્ન્યા વિદ્યાલય ,ડીસા

102
રાવલ જયેશકુમાર પૂંજાભાઈ
એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર

103
પ્રજાપતી મહેશકુમાર કુરશીભાઈ
એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર

104
ચૌધરી રમેશચંદ્ર લાલજીભાઈ
નૂતનભારતી ઉ.બુ.વિદ્યા,ઝેરડા
૫૬/બી મંગળ પાર્ક સોસાયટી, રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપ પાછળ ,ડીસા
105
વાઘેલા રંગતસિંહ રાજસિંહ
નૂતનભારતી ઉ.બુ.વિદ્યા,ઝેરડા
નૂતનભારતી ઉ.બુ.વિદ્યા,ઝેરડા
106
ગોહિલ જયાબેન ભગવાનભાઈ
નાલંદા વિદ્યાલય,થેરવાડા
 ગ્રીનપાર્ક સોસાયટી ,ડીએસા
107
પટેલ જીગીશાબેન જ્યંતીભાઈ
જાગૃતિ .વિદ્યામંદિર,શેરપુરા
સંઘવીનગર સોસાયટી, શિવનગર,ડીસા
108
પરમાર મહેન્દ્રભાઈ નારણભાઈ
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા
રીજમેન્ટ  વાલ્કીમીનગર , ડીસા
109
પરમાર બાબુભાઈ નારણભાઈ
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈસ્કુલ ડીસા
રીજમેન્ટ  વાલ્કીમીનગર , ડીસા
110
શ્રીમાળી સુનિલકુમાર કાંતિલાલ
જાગૃતિ ઉ.બુ.વિદ્યા. ડાવસ
સાત સંચા કસ્બાવાસ પાલનપુર
111
ગેલોત મુકેશકુમાર ભેમાજી
અદર્શ હાઈસ્કુલ, માલગઢ
મોટીધાણી મુ.- માલગઢ,તા.- ડીસા
112
ત્રિવેદી સંગીતાબેન ચંપકલાલ
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
૧૧ શાંતીનગર સોસાયટી
113
પુરોહિત નિલેશકુમાર  રાજેન્દ્રપ્રસાદ

સરદાર પટેલ હાઈ, ડીસા
114
રાવલ પરેશકુમાર ભીખાભાઈ
આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
7, રાજકમલ સોસાયટી, ડેરી રોડ પાલનપુર
115
વાળંદ પિન્ટુ કુમાર ગોરધનદાસ
અદર્શ હાઈસ્કુલ, માલગઢ
મુ- ડીસા , તા.-ડીસા
116
સથવાર અનિલકુમાર હીરાલાલ
અદર્શ હાઈસ્કુલ, માલગઢ
૬૮, આરાધના સોસાયટી , મહેસાણા
117
સોંદરવા ગિરિશકુમાર ખીમજીભાઈ
 પંચશીલ વિદ્યાલય, ડીસા
શિવ સાનિધ્ય સોસાયટી, બ્લોક નં.-૨૩, સોમનાથ મંદિર પાસે, મહેસાણા
118
સુતરિયા રાજેશકુમાર સોમાભાઈ
 પંચશીલ વિદ્યાલય, ડીસા
મનદર્શન સોસાયટી ,બ્લોક નં.-૧૩ ,સોમનાથ મંદિર પાસે, મહેસાણા
119
લીમ્બાચીયા ભરતકુમાર રમણભાઈ
 દોશી ના.જે.આદર્શ હાઈસ્કુલ,ડીસા
આસોપાલવ સોસાયટી, કોલેજની પાછાળ, ડીસા
120
સુથાર દિપેશકુમાર કાન્તીલાલ
 દોશી ના.જે.આદર્શ હાઈસ્કુલ,ડીસા
૪૧,શ્રીનાથ બંગ્લોઝ, રાણપુર રોડ,ડીસા
121
રાજપુરીયા નટવરલાલ વાસુભાઈ
 દોશી ના.જે.આદર્શ હાઈસ્કુલ,ડીસા
પ્રીતીનગર, ભોયણ , તા.- ડીસા
122
શર્મા પરમાનંદ શ્રીરામજી
શ્રીમતી .ઉ. પેથાણી આદર્શ પ્રા,શાળા.
, પીન્ક સોસાયટી, રાણપુર રોડ,ડીસા
123
વોરા બકુલકુમાર ભાનુપ્રસાદ
શ્રીમતી .ઉ. પેથાણી આદર્શ પ્રા,શાળા.
મુ.- રૈયા તા.- દિયોદર
124
મહેતા વૈભવકુમાર કનુભાઈ
શ્રીમતી .ઉ. પેથાણી આદર્શ પ્રા,શાળા.
જોગકૃપા સોસાયટી,વેલુનગર,ડીસા
125
સુંઢેસા દિનેશકુમાર ગટાજી
શ્રીમતી .ઉ. પેથાણી આદર્શ પ્રા,શાળા.
, પીન્ક સોસાયટી, રાણપુર રોડ,ડીસા


2 ટિપ્પણીઓ: