મંગળવાર, 17 જુલાઈ, 2018

રાજીનામુ મુકનાર સભાસદે આપવાની પાવતી

પાવતી
                    આથી હુ___________________________________________________ _હો- ___________________ , ______________________________________________ _____________શાળામાં ફરજ બજાવું છું  હું ધી  ડીસા તાલુકાની અનુદાનિત શાળાઓના કર્મચારીઓની બચત અને ધિરણ સહકારી મંડળી લી. , ડીસા તા.-ડીસામાં સભાસદ થયેલ છું. મારો સભાસદ નંબર -_________ છે. હું  તા.    /    /૨૦   થી સભાસદ બનેલ છું. મારા ખાતામાં ફરજીયાત બચત રૂપિયા ________________ જમા થયેલ છે . અને  રૂપિયા ­­­­­­­­­­­_______________________શેર હું ધારણ કરું છું મતા. ના રોજ હું  મારી શાળા_________________________________________________________ ________________ મું.- ________________ માં થી છુટો થયેલ હતો. તેથી મે મંડળીમાંથી   મારુ રાજીનામુ આપેલ હતું  આજ રોજ મે રૂબરુમાં આવી ને મારો હિસાબ તપાસેલ છે અને તે બરોબર માલુમ પડેલ છે . અને તે રકમ મંડળીના ચેક. નંબર -___________ તા.   -    - ૨૦   થી મને મળી ગયેલ છે. જે બદલ હું આ પાવતી લખી આપું છું
સ્થળ=                                        નામ= ________________________________

તારીખ-     -    -૨૦                        સહી.- 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો