સોમવાર, 13 ફેબ્રુઆરી, 2017

મંડળી ધીરાણ

મંડળી પ્રવેશ અરજી 


ધિરાણ માટે અરજી ફોર્મ 

૧ પગાર સ્લીપ સાથે અચુક જોડવી.
૨. અરજદાર અને જામીનના ફોટા સાથે રાખવા.
૩. અરજદાર અને જામીનના કે.વાય.સી. ના આધાર સાથે જોડવા.
૪. પગાર જે બચત ખાતામાં જમા થતો હોય તેના પાંચ સહી કરેલા ચેક સામેલ રાખવા.  

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો