સોમવાર, 11 જાન્યુઆરી, 2016

બેન્ક બેલેનસ

Ur A/c XXXX2345 is credited with Rs.22000.00 on 11-01-2016 16:55:41 being Txn done from POS. Available Clear Bal is Rs.50005.00.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો