સોમવાર, 11 જાન્યુઆરી, 2016

સભાસદોની યાદી


ક્રમ
સભ્યના નામ
ઉંમર
ધંધો
હોદો
સરનામુ
શ્રી નયનકુમાર એ. પરમાર
૪૬
નોકરી
આચાર્ય
પંચશીલ વિદ્યાલય,ડીસા
શ્રી નાનજીભાઈ ખરસાણ 

સરદાર પટેલ હાઈ, ડીસા
શ્રી હિમાંશુભાઈ બી.સુતરીય

કોટડા હાઈસ્કુલ,કોટડા
શ્રી નરેન્દ્રસિંહ પી દેવડા

નૂતનભારતી ઉ.બુ.વિદ્યા,ઝેરડા
શ્રી  ભરતભાઈ એમ. ચૌધરી

નાલંદા વિદ્યાલય,થરવાડા
શ્રી કનુભાઈ આર. પટેલ

લુણપુર માધ્ય.શાળા,લુણપુર
શ્રી મહેન્દ્રસિંહ  કે રાજપુત

ચામુંડા વિદ્યાલય,જડીયાલી
શ્રી વિનોદભાઈ કે. મોદી

એસ.સી.ડબ્લ્યુ. હાઈ. ડીસા
શ્રી જયેશભાઈ સી જોષી

એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
૧૦
શ્રી જગદીશભાઈ એસ. પટેલ

જાગૃતિ ઉ.બુ.વિદ્યા. ડાવસ
૧૧
શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ એચ. દવે

આદર્શ હાઈ. રામપુરા(દામા)
૧૨
શ્રી પ્રમોદભાઈ મહેતા

ડી.જે.એન.મહેતા હાઈ.,જુનાડીસા
૧૩
શ્રી કપિલભાઈ આઈ. સેવક  

જાગૃતિ .વિદ્યામંદિર,શેરપુરા
૧૪
શ્રી ગીરીશભાઈ રાવલ 

એલ.વી.ન.શેઠ.હાઈ., સમૌમોટા
૧૫
શ્રી કિરીટભાઈ એમ.મોદી

કારકુન
એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
૧૬
શ્રી પ્રકશકુમાર જે ચૌચરી

શિક્ષક
એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
૧૭
પ્રમોદભાઇ જી વ્યાસ

શિક્ષક
એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
૧૮
શ્રીમતી પ્રવિણાબેન પી. પટેલ

નોકરી
શિક્ષક્
એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
૧૯
મુકેશકુમાર જે ચૌહાણ

નોકરી
શિક્ષક
એસ.એમ.જી રાજગોરવિદ્ય, રાણપુર
૨૦
શ્રી વિજયકુમાર બી ચૌહાણ

નોકરી
શિક્ષક
ચામુંડા વિદ્યાલય, જડીયાલી
૨૧
શ્રી રેણુંકાબેન એમ. પટેલ

નોકરી
શિક્ષક
ચામુંડા વિદ્યાલય, જડીયાલી
૨૨
શ્રી બાબુલાલ એન ગજ્જર

નોકરી
શિક્ષક
ચામુંડા વિદ્યાલય, જડીયાલી
૨૩
શ્રી એમ એસ દવે

નોકરી
શિક્ષક
પંચશીલ વિદ્યાલ,ડીસા
૨૪
શ્રી સી.પી. ચૌધરી

નોકરી
કારકુન
પંચશીલ વિદ્યાલ,ડીસા
૨૫
શ્રી વાય કે સોલંકી

નોકરી
સેવક
પંચશીલ વિદ્યાલ,ડીસા
૨૬
માવજીભાઈ પટેલ

નોકરી
આચાર્ય
સરસ્વતી વિદ્યાલય, લાખણી
૨૭
શ્રી રમેશભાઈ આર. દવે

નોકરી
શિક્ષક
નાલંદા મા. અને ઉ.મા. શાળા,થેરવાડા
૨૮
શ્રી સંદિપકુમાર એસ. સુતરીયા

નોકરી
શિક્ષક
નાલંદા મા. અને ઉ.મા. શાળા,થેરવાડા
૨૯
શ્રી ચેતનકુમાર એન. પટેલ

નોકરી
શિક્ષક
નાલંદા મા. અને ઉ.મા. શાળા,થેરવાડા
૩૦
શ્રી જયંતીભાઈ આઈ. પ્રજાપતી

નોકરી
શિક્ષક
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૩૧
શ્રી નિલેશકુમાર આર. જોષી

નોકરી
શિક્ષક
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૩૨
શ્રી જયેશકુમાર સી. પંચીવાલા

નોકરી
શિક્ષક
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૩૩
શ્રી મયંક જે પટેલ

નોકરી
શિક્ષક
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૩૪
શ્રી સંગીતાબેન એન મોઢ

નોકરી
શિક્ષક
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૩૫
શ્રી રાકેશકુમાર એસ. પરમાર

નોકરી
શિક્ષક
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૩૬
શ્રી નૈમેષકુમાર એ. પટેલ

નોકરી
શિક્ષક
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૩૭
ડો. મનોજ સી. ત્રિવેદી

નોકરી
શિક્ષક
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૩૮
શ્રી ગિરિશભાઈ ટી પરમાર

નોકરી
શિક્ષક
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૩૯
શ્રી આશિષકુમાર કે રાવલ

નોકરી
શિક્ષક
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૪૦
શ્રી પીયુષકુમાર એમ. જોષી

નોકરી
શિક્ષક
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૪૧
શ્રી મનોજકુમાર પી ખોખરીયા

નોકરી
શિક્ષક
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૪૨
શ્રી દિનેશકુમાર વી પરમાર

નોકરી
શિક્ષક
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૪૩
શ્રી લલિતકુમાર કે વારડે

નોકરી
શિક્ષક
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૪૪
શ્રી વિનોદચંદ્ર બી પ્રજાપતી

નોકરી
શિક્ષક
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૪૫
શ્રી રમેશભાઈ પી ચૌધરી

નોકરી
શિક્ષક
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૪૬
શ્રી કમલેશકુમાર સી મકવાણા

નોકરી
શિક્ષક
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૪૭
શ્રી હર્ષદભાઈ એમ સેવક

નોકરી
શિક્ષક
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૪૮
શ્રી શૈલેશકુમાર કે ચાવડા

નોકરી
સેવક
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૪૯
શ્રી હરીભાઈ જી ગેલોત

નોકરી
શિક્ષક
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૫૦
શ્રી મહેશકુમાર એન જાદવ

નોકરી
સેવક
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૫૧
શ્રી દિવકભાઈ વી રાઠોડ

નોકરી
સેવક
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૫૨
શ્રી મહેશકુમાર વી વ્યાસ

નોકરી
શિક્ષક
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા


૫૩
શ્રીરાજેન્દ્રકુમાર જી પાવાલા

નોકરી
સેવક
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૫૪
શ્રી પરમાર દલસાભાઈ કે.

નોકરી
સેવક
એસ.સી.ડબ્લ્યુ. ઉ.મા. શાળા, ડીસા
૫૫
શ્રી રમેશજી એલ. જાટ 

નોકરી
શિક્ષક
કોટડા હાઈસ્કુલ,કોટડા
૫૬
શ્રી આયદાનભાઇ યુ પટેલ

નોકરી
શિક્ષક
કોટડા હાઈસ્કુલ,કોટડા
૫૭
શ્રી મફાજી ડી જાટ

નોકરી
શિક્ષક
કોટડા હાઈસ્કુલ,કોટડા
૫૮
શ્રી સંગીતાબેન આર ચૌધરી

નોકરી
શિક્ષક
કોટડા હાઈસ્કુલ,કોટડા
૫૯
શ્રી ખોડાભાઈ બી પરમાર

નોકરી
શિક્ષક
નૂતનભારતી ઉ.બુ.વિદ્યા,ઝેરડા
૬૦
શ્રી રમેશભાઈ એલ ચૌધરી

નોકરી
શિક્ષક
નૂતનભારતી ઉ.બુ.વિદ્યા,ઝેરડા
૬૧
શ્રી રંગતસિંહ આર વાઘેલા

નોકરી
શિક્ષક
નૂતનભારતી ઉ.બુ.વિદ્યા,ઝેરડા
૬૨
સુરેશભાઈ એમ ચૌધરી

નોકરી
શિક્ષક
નૂતનભારતી ઉ.બુ.વિદ્યા,ઝેરડા
૬૩
શ્રી વિપુલકુમાર ટી ત્રિવેદી

નોકરી
શિક્ષક
ચામુંડા વિદ્યાલય, જડીયાળી
૬૪
શ્રી પ્રકાશકુમાર સી સોલંકી

નોકરી
સેવક
ચામુંડા વિદ્યાલય, જડીયાળી
૬૫
શ્રી વિનોદકુમાર ડી ચૌધરી

નોકરી
શિક્ષક
નાલંદા મા. અને ઉ.મા. શાળા,થેરવાડા                                                  
1 ટિપ્પણી: